Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce

KLASA: 112-02/20-01/02
URBROJ: 2196/02-01-20-12
Ilok, 22. listopada 2020. godine

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” br. 86/08, 61/11, 04/18, 1 12/19), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o poništenju Javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodredeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Članak 1.

Poništava se Javni natječaj za imenovanje pročelnika/ce Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca KLASA: 112-02/20-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-1 od 14. rujna 2020. godine, objavljen 23. rujna 2020. godine u Narodnim novinama te na mrežnim stranicama Grada Iloka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj, a objavit će se u Narodnim novinama, na mrežnim stranicama Grada Iloka i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.