Prijedlog Proračuna Grada Iloka za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu

Sukladno odredbama članka 39. Zakona o proračunu („Narodne novine“ br. 87/08, 136/12, 15/15) predstavničko tijelo mora donijeti proračun na razini podskupine ekonomske klasifikacije za iduću proračunsku godinu i projekcije na razini skupine ekonomske klasifikacije za slijedeće dvije proračunske godine do kraja tekuće godine, u roku koji omogućuje primjenu od 01. siječnja godine za koju se donosi proračun. Savjetovanje sa zainteresiranom javnosti provest će se u trajanju od 15. listopada 2020. do 14. studenog 2020. godine…. Nastavite čitati…

Odluka o otvaranju zemljišne knjige za k.o. Šarengrad

Općinski sud u Vukovaru, u zemljišnoknjižnom predmetu obnove zemljišne knjige za katastarsku općinu Šarengrad, temeljem čl. 186. Zakona o zemljišnim knjigama (”Narodne novine broj: 9+1/96., 68/98., 114/01 ., 100/04., 107/07., 152/08., 126/10., 55/13., 60/13. i 108/17.) i na temelju Odluke predsjednice Općinskog suda u Vukovaru broj: 13-su-245/10-15 od 7. listopada 2020. objavljuje da je proveden postupak obnove dijela zemljišne knjige za k.o. Šarengrad za kojeg su otvoreni novi zemljišnoknjižni ulošci, te se sa istom ima… Nastavite čitati…