Odluka o poništenju Javnog natječaja za imenovanje referenta

KLASA: 112-03/20-01/02
URBROJ: 2196/02-03/1-20-16
Ilok, 22. listopada 2020.godine

Na temelju članka 24. stavka 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 04/18, 112/19), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi

ODLUKU o poništenju Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI“ – 1 izvršitelj (m/ž) do 15. siječnja 2022.god.

Članak 1.

Poništava se Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA „ZAŽELI“ – 1 izvršitelj (m/ž) do 15. siječnja 2022.god. KLASA: 112-03/20-01/02 URBROJ: 2196/02-03/1-20-1 od 17. rujna 2020. godine, koji je objavljen 18. rujna 2020. godine na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka.

Članak 2.

Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, dostavit će se svim kandidatima prijavljenim na natječaj, a objavit će se na oglasnoj ploči i web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te oglasnoj ploči i web stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.