Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Grb Grada Iloka

Na temelju članka 16. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 98/2019) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 9 sjednici održanoj 11. ožujka 2020. godine donosi Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Treće izmjene i dopune plana prijma u službu za 2020. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi: Treće izmjene i dopune plana prijma u službu za 2020. Godinu Preuzmite dokument: Treće izmjene i dopune plana prijma u službu

Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Temeljem ćlanka. 35.b Zakona o lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumaćenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proćišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnikâ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13., 4/18., 9/19.), Gradonaćenica Grada Iloka dostavlja Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonaćelnice za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020: Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonaćelnice za… Nastavite čitati…

Akti 14. sjednice Gradskog vijeća

Dokumenti, izvještaji, akti...

Na poveznicama niže možete preuzeti akte donesene na 14. sjednici gradskog vijeća Grada Iloka: Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju Grada Iloka za realizaciju kapitalnih projekata Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti Odluka o produljenju razdoblja Strategije razvoja Grada Iloka 2016.-2020 Odluka o raspisivanju natjećaja za stipendiranje studenata Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu

Javni natječaj: Voditelj projekta INER

Oglas za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka na radno mjesto: Voditelj projekta INTELLIGENT ENERGY MANAGEMENT AND RENEWABLE ENERGY SOURCES PROMOTION – INER (1 izvršitelj/ica) do 31. prosinca 2022.god Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za… Nastavite čitati…

Javni natječaj za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto: REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA ZAŽELI

Oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u Grad Ilok, na radno mjesto: REFERENT ZA KNJIGOVODSTVO EU PROJEKATA – PROJEKTA ZAŽELI – 1 izvršitelj (m/ž) do 15. siječnja 2022.god. Kandidati za navedeno radno mjesto moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu, propisane u članku 12. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (‘Narodne novine’ broj 86/08, 61/11, 04/18, 112/19): punoljetnost, hrvatsko državljanstvo, zdravstvena sposobnost za obavljanje… Nastavite čitati…

Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2020./2021.

KLASA: 604-01/20-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-5 Ilok, 23. studenoga 2020. godine Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020./2021. godini KLASA: 604-01/20-01/02, UR.BROJ: 2196/02-02-20-4 od 19. studenoga 2020. godine, objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2020./2021. 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: su državljani Republike… Nastavite čitati…