Odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

Odluku o jednokratnoj novćanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Ovom Odlukom utvrđuju se uvjeti, visina i naćin isplate jednokratne novćane pomoći umirovljenicima grada Iloka (u daljnjem tekstu: naknada) povodom blagdana Božića.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Odgovori