Jednostavna nabava – opskrba električnom energijom 2021.godine

Opis predmeta nabave:

Opskrba električnom energijom 2021.godine

Količina predmeta nabave:

Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje.

Toškovnik :

Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.

Mjesto isporuke usluge:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok

Rok isporuke radova :

Rok isporuke naručenih radova je jedna godina dana.

Rok za dostavu ponude:

Rok za dostavu ponude je ne kasnije do 30.11.2020. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Pravna i poslovna sposobnost (uvjeti pravne i poslovne sposobnosti te dokumenti kojima se dokazuje sposobnost):

11.1. Upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Način dostave ponude:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13 , 32 236 Ilok

Preuzmite dokumente nabave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.