Poziv na dostavu ponude nabave kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada i mirovinskog sustava, KLASA: 910-04/20-09/32, URBROJ: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. godine, te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se sufinanciraju sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – Program zapošljavanja žena – faza II“, Broj poziva: UP.02.1.1.13, Kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, KLASA: 100-01/20-01/01, URBROJ: 2196/02-01-20-10, od 16. srpnja 2020. godine, te temeljem članka 5. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine 120/16) i članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko–srijemske županije broj 11/13), Grad Ilok pokreće postupak nabave kućnih potrepština za 296 krajnjih korisnika projekta Zaželi – Projekt zapošljavanja žena – Grad Ilok, faza II (nabava jednostavne vrijednosti), procijenjene vrijednosti do 111.000,00 HRK (bez PDV-a) (Evidencijski broj nabave: JN-55/2020) sa zainteresiranim ponuditeljima.

Ovim putem molimo zainteresirane ponuditelje da ponude dostave u zatvorenoj omotnici na adresu naručitelja:

GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

s naznakom:

Nadmetanje za ev. br. nabave: JN-55/20, Nabavka kućnih potrepština za potrebe projekta Zaželi – Projekt zapošljavanja žena – Grad Ilok, faza II, Kodni broj: UP.02.1.1.13.0080 »ne otvaraj«

Rok za dostavu ponude je najkasnije do 24. studenoga 2020. godine

U prilogu dostavljamo dokumentaciju o nabavi s uputama za ponuditelje, kao i priloge koje ste obvezni dostaviti do roka navedenog u prethodnom stavku.

Preuzmite dokumente nabave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.