Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Ur.br. 375 – 20
Ilok, 6. studenog 2020.

Na temelju odluke Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka Ur.br. 374– 20, od 6. studenog 2020. godine, u skladu s odredbama članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), članka 26. Zakona o muzejima (NN br. 61/18 i 98/19) i članaka 39. i 40. Statuta Muzeja grada Iloka Ur.br. 169-19 od 8. kolovoza 2019. i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Muzeja grada Iloka, Ur.broj. 56 – 20, od 5. veljače 2020., Upravno vijeće Muzeja grad Iloka raspisuje

Natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja/ice Muzeja grada Iloka

Za ravnatelja može se, na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada, imenovati osoba koja udovoljava sljedećim uvjetima:

 • završen diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ili s njim izjednačen studij,
 • najmanje pet godina rada u muzeju ili najmanje deset godina rada u kulturi, znanosti ili obrazovanju,
 • odlikuje se stručnim, radnim i organizacijskim sposobnostima.

Uz pisanu prijavu za natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • domovnicu (original ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome/potvrde o završenom studiju; strane diplome moraju biti nostrificirane u Republici Hrvatskoj),
 • dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (preslika indeksa, odnosno drugog dokaza o aktivnom znanju najmanje jednog svjetskog jezika)
 • dokaz o radnom iskustvu (original potvrde HZMO-a ili potvrda sustava e-građanin s QR kodom),
 • original uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi istražni postupak, da nije podignuta optužnica koja je postala pravomoćna i da nije izrečena nepravomoćna presuda za kaznena djela za koja je zapriječena kazna zatvora ili novčana kazna, ili potvrda originala uvjerenja o nekažnjavanju sustava e-građanin s QR kodom (ne starije od 6 mjeseci)
 • prijedlog četverogodišnjeg programa rada Muzeja,
 • Zamolbu, potpisanu.

Ravnatelj se imenuje na temelju predloženog četverogodišnjeg programa rada na vremensko razdoblje od četiri (4) godine.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi u muškom rodu koji se koriste u ovom natječaju uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju dostavlja dokumentaciju u skladu sa posebnim propisima i ima prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatski branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843

Osobni podatci podnositelja prijave dostupni iz prijave, kao i osobni podaci dostupni iz gore navedenih priloga uz prijavu na natječaj, prikupljaju se i obrađuju isključivo za potrebe provedbe Natječaja te sukladno važećim propisima (Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka i Zakonu o provedbi Opće Uredbe o zaštiti podataka NN 42/18).

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Muzeju grad Iloka za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na natječaj i dokumentaciji dostavljenoj s prijavom, u svrhu odabira kandidata.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave natječaja.

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: Muzej grada Iloka, Šetalište o. Mladena Barbarića 5, 32236 Ilok s naznakom „Natječaj za ravnatelja/icu“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati, kandidat će o tome biti obaviješten te se više ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana do isteka roka za podnošenje prijava.

Preuzmite dokument javnog natječaja:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.