Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2020./2021.

KLASA: 604-01/20-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-5 Ilok, 23. studenoga 2020. godine Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020./2021. godini KLASA: 604-01/20-01/02, UR.BROJ: 2196/02-02-20-4 od 19. studenoga 2020. godine, objavljuje NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2020./2021. 1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji: su državljani Republike… Nastavite čitati…