Natječaj za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2020./2021.

KLASA: 604-01/20-01/02
URBROJ: 2196/02-01-20-5
Ilok, 23. studenoga 2020. godine

Grad Ilok, temeljem članka 3., 4. i 5. Pravilnika o stipendiranju studenata Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 4/11, 16/12, 12/19) i Odluke o raspisivanju natječaja za stipendiranje studenata u akademskoj 2020./2021. godini KLASA: 604-01/20-01/02, UR.BROJ: 2196/02-02-20-4 od 19. studenoga 2020. godine, objavljuje

NATJEČAJ za dodjelu stipendija studentima Grada Iloka za akademsku godinu 2020./2021.

1. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:

 • su državljani Republike Hrvatske
 • imaju prebivalište na području Grada Iloka,
 • sa statusom redovitog studenta u Republici Hrvatskoj,
 • nisu tijekom školovanja ponavljali godinu studija, osim iz opravdanog razloga (što se dokazuje vjerodostojnom medicinskom dokumentacijom)

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti druge, treće, četvrte i pete godine studija.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti druge i treće godine dodiplomskog studija.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti prve i druge godine diplomskog studija.

2. Mjerila na temelju kojih se obavlja odabir kandidata za dodjelu stipendija su:

 • deficitarna zanimanja
 • prosjek ocjena iz svih predmeta u prethodnoj godini školovanja,
 • socijalno-materijalno stanje.

3. Broj stipendija:

26 stipendija u iznosu od 7.000,00 kuna (25 stipendija Grada Iloka u iznosu od 7.000,00 kuna, 1 stipendija Općine Omišalj u iznosu od 7.000,00 kuna)

4. Rok za podnošenje prijava na natječaj je 15 dana od dana objave u dnevnom tisku.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni 15 dana nakon okončanja postupka natječaja.

5. Prijavi za dodjelu stipendije potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • prijavu (obrazac Grada Iloka STP-1) (izvornik)
 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu – domovnica (preslika)
 • preslika osobne iskaznice
 • uvjerenje o prebivalištu (izvornik)
 • uvjerenje/potvrdu o redovnom upisu na fakultet u Republici Hrvatskoj za tekuću godinu studija (izvornik),
 • prijepis ocjena svih položenih ispita s prethodnih godina studija (izvornik)
 • preslika svih stranica indeksa, a studenti koji imaju e-indeks vlastoručno potpisanu izjavu da nisu ponavljali niti jednu godinu studija (obrazac Grada Iloka STP-2) (izvornik)
 • vlastoručno potpisanu izjavu studenta da ne koristi od drugog subjekta odobreni kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koja imaju obilježja stipendije (obrazac Grada Iloka STP-3) (izvornik)
 • vlastoručno potpisanu izjavu studenta o članovima zajedničkog kućanstva (obrazac Grada Iloka STP-4) (izvornik)
 • potvrde Porezne uprave Ministarstva financija o prihodima svih članova zajedničkog kućanstva za razdoblje od 01.01.-30.06. tekuće godine (izvornik) (Ukoliko iz opravdanih razloga nije moguće priložiti prethodno navedenu potvrdu prilaže se potvrda za godinu koja prethodi podnošenju prijave – prioritetno za samostalne obrtnike)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o ostvarenom pravu ili utvrđenom statusu člana kućanstva (izvornik)
 • potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za roditelja/staratelja člana kućanstva koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba – ne starija od 30 dana od dana prijave na natječaj (izvornik)
 • dokaz da je student dijete zatočenog, poginulog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, dijete hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata ili dijete hrvatskog branitelja i sl.) (izvornik)
 • ako je kandidat dijete bez jednog ili oba roditelja – smrtni list (preslika)
 • ako je kandidatiz obitelji s troje ili više djece – rodni listovi djece (preslika)
 • ako je kandidatiz obitelji s dva ili više studenata – potvrda o upisu na fakultet za sestru/brata
 • (suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu stipendiranja (obrazac Grada Iloka na www.ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka)
 • druge potrebne dokaze.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3 mjeseca u odnosu na datum podnošenja zahtjeva za stipendiju.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Prijave za dodjelu stipendija dostavljaju se na adresu: Grad Ilok – Trg N. Iločkog 13, 32236 Ilok, s naznakom “NE OTVARAJ – Za natječaj za dodjelu stipendija».

Preuzmite dokument javnog natječaja:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.