Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonačelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Temeljem ćlanka. 35.b Zakona o lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01., 60/01. – vjerodostojno tumaćenje, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – proćišćeni tekst, 137/15., 123/17. i 98/19.) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnikâ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13., 4/18., 9/19.), Gradonaćenica Grada Iloka dostavlja Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonaćelnice za razdoblje od 1. siječnja 2020. do 30. lipnja 2020:

Izvješće o obavljanju poslova iz djelokruga gradonaćelnice za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Odgovori