Treće izmjene i dopune plana prijma u službu za 2020. godinu

Na temelju članaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/11, 4/18, 112/19) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

Treće izmjene i dopune plana prijma u službu za 2020. Godinu

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Odgovori