Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-5 Ilok, 01. prosinca 2020. Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića Članak 1. U članku 3. Odluke o jednokratnoj novčanoj… Nastavite čitati…