Odluka o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

KLASA: 402-08/20-01/118
URBROJ: 2196/02-01-20-5
Ilok, 01. prosinca 2020.

Temeljem članka 32. Programa socijalne skrbi na području Grada Iloka KLASA: 400-01/20-01/03 URBROJ: 2196/02-02-20-4 od 28. svibnja 2020. god. (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 7/20) i članka 42. stavka 1. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

ODLUKU o dopuni Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića

Članak 1.

U članku 3. Odluke o jednokratnoj novčanoj pomoći umirovljenicima povodom blagdana Božića KLASA: 402-08/20-01/118 URBROJ: 2196/02-01-20-1 od 03. studenoga 2020. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

“Jednokratna naknada iznosi 300,00 kn po osobi.”

Članak 2.

U ostalom dijelu Odluka ostaje neizmijenjena.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenim glasniku Grada Iloka” i na web stranici Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Odgovori