Javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina

KLASA: 112-02/20-01/01
URBROJ: 2196/02-03/03-20-13
Ilok, 01. prosinac 2020. godine

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19 – u daljnjem tekstu: ZSN) pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka raspisuje

JAVNI NATJEČAJ za radno mjesto Viši stručni suradnik za uređenje zelenih javnih površina u Odsjeku za poljoprivredu, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme uz obvezni probni rad od tri mjeseca

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Izrazi koji se koriste u ovom natječaju, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu propisane u članku 12. stavak I. ZNS-a:

 • punoljetnost, hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kandidat dostavlja po obavijesti o izboru, a prije donošenje rješenja o imenovanju.

Kandidati za navedeno radno mjesto, pored općih uvjeta moraju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:

 • magistar struke ili stručni specijalist agronomske/poljoprivredne ili biotehničke struke,
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • položen državni stručni ispit

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni dostaviti pravovremenu i potpunu dokumentaciju te priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (izvornik ili preslik diplome)
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (izvornik ili preslik važeće osobne iskaznice, domovnice ili putovnice),
 • presliku Elektroničkog zapisa o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je razvidno da je kandidat radio na poslovima odgovarajuće stručne spreme
 • uvjerenje da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. ZSN (ne treba ovjeravati),
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju rada na računalu (ne treba ovjeravati),
 • preslik uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu. Na javni natječaj se mogu prijaviti kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da su dužni ispit položiti u roku od godine dana od dana imenovanja u službu,
 • izjava o suglasnosti za obradu osobnih podataka u svrhu zapošljavanja (obrazac Grada Iloka na www.ilok.hr ili u uredu br. 27 Grada Iloka). U prijavi na natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime i prezime, adresa prebivališta, broj telefona, adresa elektroničke pošte). Kandidati prijavom na natječaj pristaju da Grad Ilok, kao voditelj obrade, prikupljene podatke na temelju javnog natječaja obraduje samo u obimu i samo u svrhu provedbe natječaja, od strane ovlaštenih osoba za provedbu natječaja. Grad Ilok će s osobnim podacima postupati sukladno pozitivnim propisima uz primjenu odgovarajućih tehnika sigurnosnih mjera zaštite osobnih podataka od neovlaštenog pristupa, zlouporabe, otkrivanja, gubitka ili oštećenja.
 • dokaz o prednosti prema posebnim propisima.

Osoba se imenuje na neodređeno vrijeme uz uvjet probnog rada od tri mjeseca.

Radno iskustvo na odgovarajućim poslovima je radno iskustvo ostvareno na poslovima odgovarajuće stručne spreme i struke.

Za višeg stručnog suradnika za uređenje zelenih javnih površina ne može biti imenovana osoba za čiji prijam postoji zapreka iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” br. 86/08, 61/11 i 4/18).

Opis poslova radnog mjesta Višeg stručnog suradnika za uređenje zelenih javnih površina u Odsjeku za poljoprivredu, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša utvrđen je u Trećim izmjenama i dopunama pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka KLASA:023-05/19-01/01 URBROJ:2196/02-01-20-25.

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 18/19).Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o visini osnovice za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 13/17)1

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na javni natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje i slično).
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 101. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (“Narodne novine” broj 121/17), uz prijavu na natječaj dužni su priložiti, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (“Narodne novine” broj 157/13, 152/14 i 39/18) uz prijavu na natječaj, dužni su pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta priložiti i dokaz o utvrđenom< statusu osobe s invaliditetom.

U upravnim tijelima Grada Iloka nije osigurana zastupljenost pripadnika slovačke nacionalne manjine.
Uvjet magistra odnosno stručnog specijaliste na temelju odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 74/10 i 125/14) ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Osobi koja nije podnijela pravodobnu ili urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz natječaja, dostavlja se pisana obavijest u kojoj se navode razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Protiv navedene obavijesti osoba kojoj je ista upućena nema pravo podnošenja pravnog lijeka.

Postupak provedbe natječaja obuhvaća obveznu provjeru znanja i sposobnosti koja će se provesti putem pisanog testiranja i intervjua u gradskoj vijećnici Grada Iloka. Na provjeru znanja i sposobnosti mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja, a na intervju samo kandidati koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz svakog područja provjere na pisanom testiranju. Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri znanja, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

Na web-stranici Grada Iloka www.ilok.hr naveden je opis poslova i podaci o plaći, te će se objaviti način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, područje provjere, te pravni izvori za pripremanje kandidata za tu provjeru.

Na navedenoj web-stranici, te na oglasnoj ploči Grada Iloka, objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta, dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama na adresu:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok

– s napomenom “Javni natječaj za radno mjesto Viši stručni suradnik za uredenje zelenih javnih površina u Odsjeku za poljoprivredu, komunalno gospodarstvo i zaštitu okoliša” – ne otvaraj !

O rezultatima izbora kandidati će biti obaviješteni u zakonskom

Preuzmite dokumente oglasa:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.