Odluka o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi u 2020.godini

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 421-01/19-01/02 URBROJ: 2196/02-01-20-36 Ilok, 09. prosinac 2020. god. Na temelju ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18 i 9/19, 4/20), ćlanka 6. stavka 3. Programa potpora poljoprivredi na području Grada Iloka 2013.-2020. godine (“Službeni vjesnik’ Vukovarsko-srijemske županije broj 21/18) i Prijedloga odluke o dodjeli potpora male vrijednosti u poljoprivredi za 2020. godinu KLASA: 421-01 / 19-01/02, URBROJ: 2196/02-03/03-20-34 od 09. prosinaca 2020. godine, Gradonačelnica Grada Iloka donosi odluku o… Nastavite čitati…

Besplatne radionice na temu reciklaže otpada

U sklopu projekta “Izgradnja reciklažnog dvorišta na području Grada Iloka” KK.06.3.1.03.0134 pozivaju se građani Grada Iloka na besplatne radionice na temu reciklaže otpada, korištenja reciklažnog dvorišta i pravilnog odvajanja otpada u kućanstvima koje će se održati: 14. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) u 15:00 sati, Ilok – Kurija Brnjaković, Trg sv. Ivana Kapistrana 5, 32236 Ilok u 18:00 sati, Mohovo – Društveni dom Mohovo, Ulica Sv. Ivana Tavelića 3, Mohovo 16. prosinca 2020. godine (srijeda) u… Nastavite čitati…