Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa

KLASA: 402-08/20-01/129
UR. BROJ: 2196/02-01-20-3
Ilok, 22. prosinca 2020. godine

Na temelju članka 5. Programa dodjele jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa KLASA: 402-08/20-01/129 URBROJ: 2196/02-02-20-2 od 21. prosinca 2020. i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka objavljuje

Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa

Članak 1.

Ovim Javnim pozivom temeljem Programa za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa usvojenim na 15. Sjednici Gradskog vijeća Grada Iloka, utvrđuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele jednokratne novčane pomoći poslovnim subjektima koji posluju na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa.

Članak 2.

Pravo na dodjelu jednokratne pomoći imaju poslovni subjekti koji zadovoljavaju sljedeće uvjete:

 • registrirani su na području Grada Iloka,
 • obavljaju svoju djelatnost na području Grada Iloka,
 • u potpunosti im je onemogućen rad temeljem Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja od 27. studenog 2020. godine,
 • rad koji im je obustavljen temeljem navedene Odluke predstavlja im osnovnu djelatnost,
 • nemaju trenutnog dugovanja prema Gradu Iloku niti prema gradskim ustanovama i poduzećima ili dugovanja na dan 31. prosinca 2019. godine,
 • nemaju trenutnog ili na dan 31. prosinca 2019. godine duga prema Poreznoj upravi

Članak 3.

Jednokratna novčana pomoć po svakom pojedinom korisniku iznosi najviše 10.000,00 kn, sredstva su osigurana u Proračunu Grada Iloka za 2020. godinu, a ukupan iznos raspoloživih sredstava ovog Programa je 100.000,00 kn.

Članak 4.

Zahtjevi za dodjelu jednokratne novčane pomoći podnose se na propisanom obrascu uz koji se prilaže odgovarajuća obavezna dokumentacija.

Obavezna dokumentacija koju će prihvatljivi prijavitelji morati dostaviti prilikom prijave:

 • potpisan obrazac Zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći,
 • dokaz o pravnom statutu (obrtnica, izvod iz sudskog registra, ostalo) iz kojeg je vidljiva osnovna djelatnost prijavitelja,
 • potpisana Izjava o nepostojanju duga/duga na dan 31. prosinca 2019. god. prema Gradu Iloku niti prema gradskim ustanovama i poduzećima,
 • potvrda iz Porezne uprave o nepostojanju duga na dan 31. prosinca 2019. god. ili ne starija od 8 dana od objave javnog poziva,
 • potpisana Izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
 • potpisana Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka.

Članak 5.

Za provedbu Javnog poziva Gradonačelnica će imenovati Povjerenstvo za dodjelu jednokratne novčane pomoći koje će utvrditi zadovoljava li prijavitelj uvjete Programa i Javnog poziva, a na temelju prijedloga Povjerenstva, Gradonačelnica donosi Odluku o odobravanju dodjele jednokratne novčane pomoći za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa.

Članak 6.

Sa svakim prihvatljivim prijaviteljem Grad Ilok sklopit će Ugovor o dodjeli jednokratne novčane pomoći za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa kojim će se definirati iznos i rok isplate.

Članak 7.

Rok za slanje prijava je 30. prosinca 2020. godine, a sve prijave trebaju biti dostavljene do navedenog datuma do 13.00 sati na adresu:

Grad Ilok
Trg Nikole Iločkog 13
32236 Ilok
NAPOMENA: Javni poziv za dodjelu jednokratne novčane pomoći gospodarstvenicima na području Grada Iloka za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa – ne otvaraj

Članak 8.

Javni poziv sa svom potrebnom dokumentacijom (obrascima i izjavama) objavit će se na službenoj internetskoj stranici Grada Iloka www.ilok.hr kao i rezultati Javnog poziva.

Preuzmite dokumente:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.