Poziv na dostavu ponude nabava radova – popravak pločnika u Bapskoj

Opis predmeta nabave

Popravak pločnika u Bapskoj

CPV oznaka: 45213316-1

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. -Elaborat, te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja radova:

Odabrani ponuditelj izvršavati će radove u Bapskoj.

Početak i rok izvršenja radova:

Razdoblje izvršenja radova počinje potpisom ugovora , a rok za izvršenje radova je do 15.svibnja 2020.

Preuzmite dokumente nabave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.