Odluka o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima udruga za 2020. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 402-08/20-01/119URBROJ: 2196/02-01-20-9Ilok, 29. prosinca 2020. godine Na temelju Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15), Pravilnika o financiranju javnih potreba Grada Iloka i Javnog poziv za financiranje programa/projekata udruga građana iz Proračuna Grada Iloka za 2020. godinu, sukladno članku 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi Odluku… Nastavite čitati…