Nabava usluge: Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god. naručitelj Grad Ilok poziva izvršitelja gospodarskog subjekta na dostavu ponude u postupku jednostavne nabave za odabir isporučitelja u postupku Usluga zbrinjavanja napuštenih pasa na području Grada Iloka,evidencijski broj: JN-02/2021.

Naručitelj je procijenio predmet nabave na iznos od 160.000,00 kn + PDV, a kao kriterij odreden je kriterij najniže cijene ponude koja zadovoljava sve uvjete i zahtjeve.

Naručitelj neće prihvatiti ponudu koja ne ispunjava uvjete i zahtjeve vezane uz predmet nabave.

Uz ponudu potrebno je priložit i dokaz o upisu u registar ovlaštenih skloništa za životinje izdan od ovlaštenog tijela, ispunjeni ponudbeni list i ispunjeni i ovjereni troškovnik (u prilog u natječaja).

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom naručitelja, nazivom i adresom ponuditelja , evidencijskim brojem nabave, nazivom predmeta nabave na koji se ponuda odnosi i s naznakom “ne otvaraj”.

Rok dostave ponude je 11.01.2020. godine do 14:00 sati, bez obzira na način dostave, na adresu: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok

Ovaj poziv objaviti će se na službenim Internet stranicama Grada Iloka.

Preuzmite dokumente:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.