POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020

KLASA: 406-01/20-01/02
URBROJ: 2196/02-02-20-7
Ilok, 21. prosinca 2020.

Temeljem ćlanka 12., 108. i ćlanka 110. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( NN 24/13, 102/19) te ćlanka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br.11/13, 4/18, 9/19, 4/20) Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 15. sjednici, održanoj 21. prosinca 2020. g. donosi:

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. g.

Preuzmite dokument izvještaja

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Iloka za 2020. g.

Bookmark the permalink.

Odgovori