Usluga deratizacije – 2021

Opis predmeta nabave: Usluga deratizacije

Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje.

Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.

Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok

Rok isporuke naručene usluge je 11 mjeseci.

Rok za dostavu ponude je ne kasnije od .01.02.2021. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Preuzmite dokument poziva javne nabave:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.