Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 112-03/21-01/02 URBROJ: 2196/02-02-21-2 Ilok, 28. siječnja 2021. godine Na temelju ćlanka 38. stavka 2. i ćlanka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), ćlanka 20. stavka 3. i stavka 12. Zakona o knjižnicama i knjižnićnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19 i 98/19), ćlanka 19. i 20. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, i ćlanka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19,… Nastavite čitati…

Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama 2021

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA:500-01/20-01/12 URBROJ: 2196/02-01-20- 1 U Iloku, 29.12.2020. Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 13/11, 04/18, 9/19 ), Gradonačelnica Grada Iloka donosi: ODLUKU o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2021.godinu. Članak 1. Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije usvaja se… Nastavite čitati…

Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 334-05/17-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-14 Ilok, 25. sijećanj 2021.god. Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( “Narodne novine” broj 3/17.) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., donosi ODLUKU o započinjanju postupka… Nastavite čitati…

Plan prijma u službu za 2021. godinu

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 023-05/20-01/18 URBROJ: 2196/02-01-21-2 Ilok, 11. siječnja 2021. god. Na temelju ćlanaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/1, 14/18, 112/19) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2021. GODINU Članak 1. Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni Odjel Grada… Nastavite čitati…

Odluka o imenovanju zapovjednika JVP Ilok

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 214-01/20-01/02 UR. BROJ: 2196/02-01-20-7 Ilok, 30. prosinca 2020. godine Na temelju ćlanka 34. stavka 2. Zakona o vatrogastvu (Narodne novine br. 125/19) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), na prijedloga Upravnog vijeća Javne vatrogasne postrojbe Ilok od 03. ožujka 2020. god., uz Suglasnost Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije Br: 21/20 od 30.12.2020., Gradonačelnica Grada Iloka donosi: ODLUKU o imenovanju zapovjednika Javne vatrogasne postrojbe Ilok Članak 1…. Nastavite čitati…

Besplatne radionice ekološke poljoprivrede

Eko-gruda d.o.o. za savjetovanje u poljoprivrednoj proizvodnji i usluge iz Osijeka, pod sponzorstvom Grada Iloka održati će tri predavanja, radionice i obilaske gospodarstva na području grada. Program se sastoji od: dan (predavanje, radionica) Ekološko voćarstvo (jabuka i kruška, ljeska i orah) pokaz rezidbe, zaštite dan (radionica) ekološka proizvodnja šljive, višnje, breskve i trešnje vinogradarstvo individualni obilazak gospodarstva dan (zaštita i gnojidba) ratarstvo povrtlarstvo objašnjenje pravilnika i načina ulaska u ekološku poljoprivredu. Ovim individualnim pristupom Grad… Nastavite čitati…