Odluka o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama 2021

KLASA:500-01/20-01/12
URBROJ: 2196/02-01-20- 1
U Iloku, 29.12.2020.

Na temelju članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 13/11, 04/18, 9/19 ), Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

ODLUKU

o provođenju programa mjera i provedbenog plana suzbijanja patogenih mikrooganizama štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije,dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2021.godinu.

Članak 1.

Na prijedlog Zavoda za javno zdravstvo Vukovarsko-srijemske županije usvaja se program mjera i provedbeni plan suzbijanja patogenih mikrooganizama, štetnih člankonožaca (arthropoda) i štetnih glodavaca čije je planirano,organizirano i sustavno suzbijanje mjerama dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije od javnozdravstvene važnosti na području Grada Iloka za 2021.godinu.

Članak 2.

Program će se financirati iz proračuna Grada Iloka za 2021.godinu u iznosu od 272.000,00 kn.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u “Službenom glasniku” Grada Iloka.

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Odgovori