Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.

KLASA: 334-05/17-01/01
URBROJ: 2196/02-01-21-14
Ilok, 25. sijećanj 2021.god.

Na temelju članka 64. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), članka 29. stavak 1. i 2. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš ( “Narodne novine” broj 3/17.) i članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., donosi

ODLUKU o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.

Članak 1.

Ovom se Odlukom započinje postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja “Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025.” na okoliš (u daljnjem tekstu: Postupak ocjene).

Postupak ocjene provodi Grad Ilok u suradnji sa Službom za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Županijska 9, Vukovar.

Članak 2.

Prije započinjanja Postupka ocjene, Grad Ilok je ishodio mišljenje Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode Vukovarsko – srijemske županije KLASA: 612-07/2019-08/1, URBROJ:2196/1-14-01-19-2 od 11. veljače 2019. god. prema kojem je za Strategiju razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025. godine obavezno provesti postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš.

Članak 3.

Razlozi za donošenje Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025. utvrđeni su Odlukom o izradi Strategije razvoja turizma Grada Iloka KLASA: 334-05/17-01/01 URBROJ: 2196/02-02-17-02 od 12. travnja 2017.god.

Strateški ciljevi razvoja koji se trebaju ostvariti Strategijom su prije svega:

  • valorizacija turističke ponude i naćina definiranja razvojnih turističkih projekata kojima bi se poboljšala kvaliteta postojeće turističke ponude i stvorili preduvjeti za razvoj dodatne ponude i ukupnog razvoja turizma grada Iloka
  • definiranje strateških projekata.

Članak 4.

Stručni izrađivać Strategije je Adria Bonus d.o.o., Partizanska 13, 52440 Poreč.

Članak 5.

Tijelo nadležno za donošenje Strategije je Gradsko vijeće Grada Iloka, sukladno članku 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,144/12, 19/13, 137/15,123/17 i 98/19, 144/20).

Članak 6.

Radnje koje će se provesti u postupku ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije provode se sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18), Zakona o zaštiti prirode (“Narodne novine” 80/13, 15/18, 14/19, 127/19) Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (“Narodne novine” 3/17, u daljnjem tekstu Uredba), i to slijedećim redoslijedom:

  1. Nakon donošenja ove Odluke Grad Ilok započinje postupak ocjene.
  2. Grad Ilok sukladno članku 29. Uredbe, zatražiti će mišljenja tijela i/ili osoba određenim posebnim propisima te tijela jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugih tijela ovisno o obuhvatu i drugim značajkama Strategije.
    U Prilogu I nalazi se popis osoba i tijela koje sudjeluju u postupku ocjene.
    Tijela i osobe iz Priloga I obvezni su svoje mišljenje dostaviti u roku od 30 dana od dana primitka zahtjeva.
  3. Grad Ilok je dužan o provedenom postupku dostaviti Službi za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije, Odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš Strategije razvoja turizma Grada Iloka za razdoblje 2019. – 2025., Prijedlog Odluke o potrebi provedbe strateške procjene, zahtjev za davanje mišljenja, cjelovitu dokumentaciju iz postupka (kopije svih dopisa), popunjen obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja Strategije na okoliš iz priloga II Uredbe.
  4. Na temelju rezultata provedene ocjene u predmetnom postupku donosi se Odluka o obvezi provedbe strateške procjene, odnosno Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene.

Ako se utvrdi da Strategija može imati značajan utjecaj na okoliš donosi se Odluka o obvezi provedbe postupka strateške procjene koja sadrži osobito razloge zbog kojih je utvrđena posebna provedba strateške procjene sukladno kriterijima iz Prilog III Uredbe.

Ako se utvrdi da Strategija može imati značajan negativan utjecaj na ekološku mrežu obvezno se provodi postupak strateške procjene.

Ako se utvrdi da Strategija nema vjerojatno značajan utjecaj na okoliš donosi se Odluka da nije potrebno provesti postupak strateške procjene. U tom slučaju Odluka osobito sadrži osnovne podatke o Strategiji i obrazloženje razloga zbog kojih je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu sukladno kriterijima iz Priloga III Uredbe.

Članak 7.

Grad Ilok će informirati javnost o ovoj Odluci sukladno odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu dan nakon dana donošenja, a objaviti će se na službenoj internetskoj stranici Grada Iloka te “Službenom glasniku Grada Iloka”.

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Odgovori