Plan prijma u službu za 2021. godinu

KLASA: 023-05/20-01/18
URBROJ: 2196/02-01-21-2
Ilok, 11. siječnja 2021. god.

Na temelju ćlanaka 9. i 10. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i podrućnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 86/08, 61/1, 14/18, 112/19) i ćlanka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradonačelnica Grada Iloka donosi

PLAN PRIJMA U SLUŽBU ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Planom prijma u službu utvrđuje se prijam službenika i namještenika u Jedinstveni upravni Odjel Grada Iloka (dalje: upravna tijela) tijekom 2021. godine.

Članak 2.

Rijeći i pojmovi koji imaju rodno znaćenje korišteni u ovom Planu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Članak 3.

Ovim Planom utvrđuje se:

  • stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u upravnim tijelima,
  • potreban broj službenika i namještenika na neodređeno vrijeme,
  • potreban broj vježbenika odgovarajuće strućne spreme i struke,
  • popunjenost radnih mjesta u upravnim tijelima pripadnicima nacionalnih manjina
  • potreban broj pripadnika nacionalnih manjina.

Članak 4.

U upravnim tijelima Grada Iloka sistematizirano je ukupno 24 radna mjesta, a zaposleno je 13 službenika i 1 namještenik na neodređeno vrijeme.

Privremeno su na određeno vrijeme za vrijeme trajanja projekata sistematizirana 4 radna mjesta za potrebe rada na aktivnostima vezanim uz upravljanje projektima koji se financiraju iz fondova ili programa Europske unije.

Članak 5.

U 2021. godini planira se prijam službenika na nepopunjena radna mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka i to za radno mjesto: pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela, viši stručni suradnik za socijalne i društvene djelatnosti i viši stručni suradnik za prostorno planiranje, gradnju i energetsku učinkovitost.

Članak 6.

Slobodna radna mjesta službenika i namještenika u upravnim tijelima Grada Iloka popunjavaju se na temelju ovog Plana putem javnog natječaja, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu upravnih tijela Grada Iloka i sredstvima osiguranim Proračunom Grada Iloka.

Članak 7.

Plan prijma u službu stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom glasniku” Grada Iloka i na internetskoj stranici Grada Iloka.

Preuzmite dokument:

Bookmark the permalink.

Odgovori