Rješenje o imenovanju v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

KLASA: 112-03/21-01/02
URBROJ: 2196/02-02-21-2
Ilok, 28. siječnja 2021. godine

Na temelju ćlanka 38. stavka 2. i ćlanka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama (“Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19), ćlanka 20. stavka 3. i stavka 12. Zakona o knjižnicama i knjižnićnoj djelatnosti (“Narodne novine” broj 17/19 i 98/19), ćlanka 19. i 20. Statuta Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, i ćlanka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na 2. izvanrednoj sjednici održanoj 28. siječnja 2021. godine donosi

RJEŠENJE o imenovanju v.d. ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok

Članak 1.

Željka Đerić, mag. cult. smjer knjižnićarstvo, imenuje se za vršitelja dužnosti ravnatelja Gradske knjižnice i čitaonice Ilok, poćevši s danom 28. siječnja 2021. godine, do imenovanja ravnatelja, a najdulje do godinu dana.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku Grada Iloka.

Preuzmite dokumente rješenja:

Bookmark the permalink.

Odgovori