Ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarskih poslova

Grad Ilok potpisao je ugovor o koncesiji za obavljanje komunalne usluge dimnjačarskih poslova. Ugovorom se utvrđuju prava i obveze Grad Ilok kao davatelja koncesije i Tehnostan d.o.o., kao koncesionara, koji stječe pravo obavljanja komunalne djelatnosti — obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Iloka, a po provedenom postupku davanja koncesije, objavljenom u Elektroničkom oglasniku javne nabave pod brojem 2020/S OIK-OOI 5100.

Preuzmite dokumente Ugovora:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.