Odluka o donošenju plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu grada Iloka za 2021. Godinu

Odluka o donošenju plana upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu grada iloka za 2021. Godinu

Preuzmite dokument:

KLASA:400-01/20-01/06
URBROJ:2196/02-01-21-2
U Iloku, 15. veljače 2021.god.

Na temelju članka 19. Zakona o upravljanju državnom imovinom („Narodne novine“, br. 52/18), a u vezi sa člankom 34. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine, br. 111/18) i člankom 42. Statuta Grada Ilok („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 19/19, 4/20) Gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., dana 15. veljače 2021. godine donosi

ODLUKU O DONOŠENJU PLANA UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA IMOVINOM U VLASNIŠTVU GRADA ILOKA ZA 2021. GODINU

Članak 1.

Donosi se Plan upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Iloka za 2021. godinu, koji se nalazi u privitku ove odluke i njen je sastavni dio.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.