OGLAS za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

KLASA: 112-03/21-01/03
URBROJ: 2196/02-01-21-1
U Iloku, 15.3.2021.

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prije Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) KLASA: 524-06-03-01-01/1-20-117 od 17. lipnja 2020. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi – program zapošljavanja žena – faza II”, broj poziva: UP.02.1.1.13, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grad Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka raspisuje:

OGLAS
za prijam u radni odnos na određeno vrijeme – do 30.9.2021.
projekt „ZAŽELI – Grad Ilok, faza II“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.13.0080
U Gradu Iloku, na radno mjesto:

 1. RADNICA ZA POTPORU I PODRŠKU OSOBAMA STARIJE ŽIVOTNE DOBI I    OSOBAMA U NEPOVOLJNOM POLOŽAJU – projekt „ZAŽELI – Grad Ilok, faza II“ – program zapošljavanja žena – UP.02.1.1.13.0080 – 1 (jedna) izvršiteljica
 2. Vrsta zaposlenja: predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno do 30.9.2021.
 3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
 4. Mjesto rada:  poslovi će se obavljati na području Grada Iloka

5.          Oglas vrijedi od 15.3.2021. do 23.3.2021.

6.         Opis poslova:

 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i drugih potrepština,
 • pomoć u pripremi obroka u kućanstvima korisnika,
 • pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova korisnika,
 • pomoć pri oblačenju, svlačenju i održavanju osobne higijene korisnika,
 • pomoć u socijalnoj integraciji, posredovanju u ostvarivanju ranih prava (dostava lijekova, namirnica, plaćanje računa, dostava pomagala i sl.),
 • pružanje podrške korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo,
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima.

7.   Kandidati moraju ispunjavati sljedeće uvjete za prijam u radni odnos:

 1. punoljetnost,
 2. hrvatsko državljanstvo,
 3. najviše završena srednja škola, završena osnovna škola nije uvjet
 4. nezaposlena žena prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva osobu bez završene osnovne škole, sa završenih nekoliko razreda osnovne škole, završenom osnovnom školom, nezavršenom srednjom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom).

8. Uz ispunjene uvjete prednost mogu, uz dostavu dokaza, ostvariti: nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice žene starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad šest mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, osobe slabijeg imovinskog stanja i beskućnice.

Podnositeljice su u prijavi dužne naznačiti kojoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajuću potvrdu, npr. za žene s invaliditetom: Rješenje o invaliditetu.

9. Kandidati su dužni priložiti:

 1. Obrazac prijave za posao (može se preuzeti na internet stranici Grada Iloka: www. Ilok.hr);
 2. Životopis;
 3. Presliku osobne iskaznice;
 4. Presliku dokaza o završenoj osnovnoj ili srednjoj školi (ako je primjenjivo);
 5. Potvrdu HZZ-a (datum izdavanja nakon objave oglasa);
 6. Vlastoručno ispunjenu i potpisanu Izjavu o pristanku na osposobljavanje za osobe koje imaju završenu osnovnu ili srednju školu (može se preuzeti na internet stranici Grada Iloka: www. Ilok.hr);
 7. Dokaz o pripadnosti skupini sa posebnim naglaskom (ukoliko osoba pripada određenoj skupini);
 8. Izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (može se preuzeti na internet stranici Grada Iloka: www. Ilok.hr).

Sve informacije o Oglasumogu se dobiti radnim danom na kontakt broj 032/592-950 isključivo od 8:00 do 13:00.

Osobe koje se prijavljuju na natječaj dužne su dostaviti svoju prijavu u ZATVORENOJ OMOTNICI na adresu:

GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok, i to:
– poštom – preporučeno
– osobno, najkasnije do 20.3.2021. s naznakom:
„Za natječaj  ZAŽELI – GRAD ILOK, faza II – program zapošljavanje ženaNE OTVARAJ!”

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Kandidatkinja koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas.

Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Grada Iloka www. Ilok.hr.

Odluka o odabiru kandidatkinja bit će objavljena na stranicama Grada Iloka.

Preuzmite dokumente oglasa:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.