Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. godinu

32236 ILOK, Trg Nikole Iločkog 13
tel./fax: (032) 592-950; 592-966
KLASA:363-02/2101/02
URBROJ: 2196/02-01-21-1

U Iloku, 26. veljače 2021.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“  broj br. 94/1373/1714/1998/19) Gradonačelnica Grada Iloka Gradskom vijeću podnosi:

 IZVJEŠĆE o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. godinu

 

Temeljem članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj br. 94/1373/1714/1998/19) propisano je da jedinica lokalne samouprave dostavlja godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom jedinici područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu i objavljuje ga u svom službenom glasilu.

  1. UVOD:

Grad Ilok obuhvaća Ilok i 3 naselja Šarengrad, Bapsku i Mohovo.

Gradsko središte je naselje Ilok. Broj stanovnika po naseljima Grada Iloka prema popisu stanovništva 1991.-2011.godine iznosi 6875 stanovnika prema službenom popisu stanovništva iz 2011.godine,a u 2021.godini očekuje se novi službeni popis stanovništva.

Na području  Grada Iloka djeluje komunalno poduzeće Kom-Ilok d.o.o. iz  Iloka, ulica Julija Benešića broj 49, OIB: 31574808968.

U 2020.godini započeli i u tijeku su poslovi na saniranju i zatvaranju odlagališta komunalnog otpada ”Božino brdo” u Iloku.Sakupljeni miješani komunalni otpad koji prikupi komunalno poduzeće Kom-Ilok d.o.o. odlaže se na odlagalište otpada „Petrovačka dola “ na području grada Vukovara.

U 2020.godini nabavljen je spremnik (kontejner) za zbrinjavanje životinjskog otpada te je smješten u komunalnom poduzeću Kom-Ilok d.o.o.

U 2020.godini u Iloku je izgrađeno novo reciklažno dvorište.

Plan gospodarenja otpadom za razdoblje od 2017.-2022. donesen je 27.03.2018. (KLASA: 351-01/17-01/04,URBROJ: 2196/02-02-18-22).

Predmetna Odluka zajedno s Planom gospodarenja otpadom Grada Iloka objavljena je u „Službenom vjesniku“ Vukovarsko-srijemske županije br. 8/2018 od 09.4.2018.

  1. OBVEZE JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE:

2.1. Jedinica lokalne samouprave dužna je na svom području osigurati:

– javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada, i biorazgradivog komunalnog otpada,

– odvojeno prikupljanje otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada,

– sprječavanje odbacivanja otpada na način suprotan ovom Zakonu te uklanjanje tako odbačenog otpada,

– provedbu Plana,

– donošenje i provedbu Plana gospodarenja otpadom jedinice lokalne samouprave

– provođenje izobrazno-informativnih aktivnosti na svom području,

– mogućnost provedbe akcija prikupljanja otpada.

  1. ANALIZA, OCJENA STANJA I POTREBA U GOSPODARENJU OTPADOM NA PODRUČJU GRADA ILOKA UKLJUČUJUĆI OSTVARIVANJE CILJEVA:

3.1. Provedba plana gospodarenja otpadom:

Provodi se edukacija kao jedna od mjera smanjenja i izbjegavanja nastanka otpada putem obrazovnih institucija i medija.

Izdvojeno sakupljanje selektivnog otpada (plastike i papira) provodi se „na kućnom pragu“ i putem zelenih otoka. (stakla, metala i tekstil).

Obzirom na broj stanovnika i raspored naselja postavljeno je 6zelenih otoka na području Grada Iloka, od toga tri u Iloku te po jedan u naseljima.

Izdvojeno skupljanje biootpada i njegovo kompostiranje (izrada kompostane) nije provedeno budući da se planira uz novo reciklažno dvorište.

3.2. Odvojeno prikupljanje otpada:

Sukladno članku 28. stavku 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, Grad Ilok je na svom području osigurao javnu uslugu prikupljanja miješanog komunalnog otpada koja se vrši na način da se isti prikuplja putem spremnika (zelene kante volumena 120 l i zeleni kontejner 1100 l) od pojedinih korisnika (kućanstava i poslovnih subjekata) na području Grada Iloka i to 4 puta mjesečno, a tako prikupljeni komunalni otpad odvozi se na odlagalište otpada „Petrovačka dola “ na području grada Vukovara. Osigurano je odvojeno prikupljanje papira, kartona i plastike „na pragu“ od kućanstava putem za to podijeljenih kanti za papir i vrećica za plastiku i to jednom mjesečno od strane davatelja usluge komunalnog poduzeća Kom-Ilok d.o.o.

O rasporedu odvoza miješanog komunalnog i selektivnog otpada te načinu primjene zelenih kanti za miješani komunalni otpad i vreća za selektivni otpad (papir i plastika) kućanstva se obavještavaju putem objava na web stranicama tvrtke Kom-Ilok d.o.o.  i Grada Iloka te letcima koji se dostavljaju uz račune.

Akcija skupljanja i odvoza glomaznog otpada provela se u 2020. godini 1 puta (proljeće). Građanima je omogućeno da po pozivu u tvrtki Kom-Ilok d.o.o. naruče prijevoz i zbrinjavanje glomaznog otpada za svoje potrebe čišćenja, renoviranja stanova i sl.  O terminima odvoza glomaznog otpada i lokaciji kontejnera korisnici su obaviješteni putem web stranice komunalnog poduzeća  Kom-Ilok d.o.o. i podijeljenih letaka.

Uz glomazni otpad na području Grada osigurano je i odvojeno prikupljanje elektroničkog otpada i guma od kućanstava.

Uz kante za miješani komunalni otpad osigurani su i dodatni kontejneri za zgrade i poslovne subjekte (veličine 1 m3) kao i na groblju, a isti se dostavljaju i prema potrebi poslovnih subjekata.

Prikupljanje životinjskog otpada osiguran je kontejner za korištenje u vrijeme sezone kolinja (11-2 mjeseca).

3.3. Zeleni otoci

Do 2020. godine na području Grada Iloka uređeno je ukupno 6 zelenih otoka. Na zelenim otocima nalaze se po jedan spremnik za skupljanje stakla i metala. Spremnici su veličine 1100 l, a otoci su postavljeni na uređene platoe.

Otpad sa zelenih otoka odvozi komunalno poduzeće  Kom Ilok  d.o.o  i to prema potrebi.

  1. PODACI O VRSTAMA I KOLIČINAMA PROIZVEDENOG OTPADA, ODVOJENO SAKUPLJENOG OTPADA TE BROJU KORISNIKA USLUGA SAKUPLJANJA OTPADA NA PODRUČJU GRADA ILOKA:

Program odvojenog sakupljanja otpada na području Grada Iloka provodi Kom-Ilok d.o.o.

U program je uključeno ukupno 2152 korisnika i to kako slijedi;

Vrsta korisnika Broj korisnika
Fizičke osobe 2061
Pravne osobe 123
UKUPNO 2184

 

Kom-Ilok d.o.o. za odvojeno prikupljanje otpada po vrstama i prikupljanje miješanog komunalnog otpada koristi 3 komunalna vozila.

U vremenskom periodu od 01.01.2020.– 31.12.2020. na području Grada ukupno su sakupljene slijedeće količine i vrste otpada;

VRSTA OTPADA SKUPLJENO

U 2020 GODINI

SKUPLJAČ
Papir i karton 58,76 t Nevkoš d.o.o. Vinkovci
Plastika 46,92 t Nevkoš d.o.o. Vinkovci
Glomazni otpad 24,70 t Kom-Ilok d.o.o. Ilok
Miješani komunalni otpad 840,43 t Kom-Ilok d.o.o. Ilok

 

  1. PODACI O RECIKLAŽNIM DVORIŠTIMA:

Grad Ilok je izgradio reciklažno dvorište na lokaciji u ulici I.G.Kovačića u Iloku, katastarska čestica broj 2058, k.o. Ilok.

Obzirom na broj stanovnika Grad Ilok je u obvezi osigurati jedno reciklažno dvorište.

U 2020. godini odvojeno prikupljanje otpada sukladno odredbi iz članka 13. Pravilnika o gospodarenju otpadom (NN broj 23/14; 51/14), odvija se putem korištenja mobilne jedinice reciklažnog dvorišta tvrtke Nevkoš d.o.o. Vinkovci.

Dostupnost korištenja mobilne jedinice reciklažnog dvorišta je u 2020. godini bila:

– 1 (jedan) dan mjesečno za mještane naselja Ilok i

– 1 (jedan) dan u tri mjeseca za mještane naselja Šarengrad, Bapska i Mohovo.

Terminski raspored i lokacije dostupnosti mobilnog reciklažnog dvorišta Grad Ilok je unaprijed odredio i izvijestiti mještane i Nevkoš d. o. o. Vinkovci.

  1. PODACI O LOKACIJAMA ODBAČENOG OTPADA I NJIHOVOM UKLANJANJU:

Tijekom cijele godine vrši se kontinuirani nadzor područja Grada Iloka.

  1. MJERE PODUZETE ZA OSTVARENJE CILJEVA SMANJIVANJA ILI SPRJEČAVANJA NASTANKA OTPADA, UKLJUČUJUĆI IZOBRAZNO- INFORMATIVNE AKTIVNOSTI I AKCIJE PRIKUPLJANJA OTPADA:

Kućanstva su u 2020. godini obavještavana o lokacijama odvojenog prikupljanja i odvoza otpada s područja  Grada Iloka putem mrežnih stranica tvrtke Kom-Ilok d.o.o. i Grada Iloka kao i putem kalendara i letaka podijeljenih kućanstvima o vremenu odvoza otpada. Kućanstava su dodatno informirana o načinu korištenja kanti i vreća za odvoz otpada i primarnom razdvajanju otpada putem letaka dostavljenih uz račune. Na web stranici Grada Iloka nalaze se i servisne informacije o gospodarenju otpadom na području Grada Iloka

  1. ZAKLJUČAK:

Na temelju članka 20. Zakona o održivom gospodarenju otpadom („Narodne novine“, broj br. 94/1373/1714/1998/19.) Grad Ilok godišnje izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom dostaviti će jedinici područne (regionalne) samouprave, a Zaključak o donošenju Izvješća objaviti u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Grada Iloka za 2020. god

Bookmark the permalink.

Comments are closed.