Odluka o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu

Preuzmite dokument odluke:

KLASA: 004-01/20-01/02
URBROJ: 2196/02-02-20-4
Ilok, 19. studenoga 2020.

Na temelju članka 19. i 20. Zakona o savjetima mladih (“Narodne novine” broj 41/14), članka 21. stavka 1. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 25/14) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 14. sjednici održanoj 19. studenoga 2020. god. donijelo je

ODLUKU

o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu

Članak 1.

Usvaja se Program rada Savjeta mladih Grada Iloka za 2021. godinu sa financijskim planom.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.