Odluka o odabiru kandidatkinje

Preuzmite dokument odluke:

KLASA: 112-03/20-01/04
URBROJ: 2196/02-03/1-20-16
Ilok, 31. ožujka 2021.

Na temelju Odluke o financłranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (prije Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava) KLASA: 524-06-03-0101/1-20-117 od 17. lipnja 2020. te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. „Zaželi — program zapošljavanja žena — faza II”, broj poziva UP.02.I.1.13, kodni broj Ugovora: UP.02.1.1.13.0080, te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik” Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/21), Službenica ovlaštena za privremeno obavljanje poslova Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka donosi

ODLUKU

O ODABIRU KANDIDATKINJE

Članak 1.

Temeljem Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme — I radnica za potporu i podršku osobama starije životne dobi i osobama u nepovoljnom položaju na odredeno vrijeme – do 30. rujna 2021., KLASA: 112-03/21-01/03; URBROJ: 2196/02-01-21-1 od 15. ožujka 2021. godine, koji je objavljen na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Grada Iloka 15. ožujka 2021. godine, zaprimljeno je sveukupno deset prijava Nakon sastanka Povjerenstva za provedbu Oglasa za prijam u radni odnos u sklopu Projekta „ZAŽELI — Grad Ilok, faza [I” I (jedna) izvršiteljica, izabrana je sljedeća kandidatkinja:

R.br. IME I PREZIME ADRESA
1. STANA VOJVODIĆ Vladimira Nazora 47, Ilok

 

Članak 2.

Kandidatkinja je odabrana na temelju kriterija iz Oglasa koji su unaprijed određeni Uputama za prijavitelje ,ZAŽELI — Program zapošljavanja žena” UP.02. I. I. 13..

  • nezaposlene žene koje su prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ, s naglaskom na teže zapošljive skupine u lokalnoj zajednici (primjerice, žene od 50 godina naviše, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostalo);
  • nezaposlena žena prijavljena u evidenciji nezaposlenih Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem (podrazumijeva osobu bez završene osnovne škole, sa završenih nekoliko razreda osnovne škole, završenom osnovnom školom, nezavršenom srednjom školom, odnosno najviše završenom srednjom školom).

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te će se dostaviti svim kandidatkinjama prijavljenim na Oglas, kao i objaviti na oglasnoj ploči i internet stranici Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.