Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Preuzmite dokument odluke:

KLASA: 012-03/21-01/01
URBROJ: 2196/02-02-21-4
Ilok, 23. veljače 2021.

Na temelju članka 32. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 144/2020) i članka 28. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20), Gradsko vijeće Grada Iloka, na svojoj 16. sjednici održanoj 23. veljače 2021. godine donosi

STATUTARNU ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta Grada Iloka

Članak 1.

U Statutu Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20) u članku 13. stavku 1. riječ: „središnjeg“ briše se.

Članak 2.

U članku 15. stavku 1. riječ: „mjesnog“ briše se.

Članak 3.

U članku 17. stavak 4. mijenja se i glasi: „Ako je raspisivanje referenduma predložilo 20% od ukupnog broja birača, predsjednik Gradskog vijeća dužan je dostaviti zaprimljeni prijedlog tijelu državne uprave nadležnom za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u roku od 30 dana od zaprimanja prijedloga. Tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu će u roku od 60 dana od dostave utvrditi ispravnost podnesenog prijedloga, odnosno utvrditi je li prijedlog podnesen od potrebnog broja birača u Gradu Iloku i je li referendumsko pitanje sukladno odredbama Zakona te odluku o utvrđenom dostaviti Gradskom vijeću. Ako tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu utvrdi da je prijedlog ispravan, Gradsko vijeće raspisat će referendum u roku od 30 dana od zaprimanja odluke. Protiv odluke tijela državne uprave kojom je utvrđeno da prijedlog nije ispravan nije dozvoljena žalba, već se može pokrenuti upravni spor pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.“.

Članak 4.

U članku 20. mijenja se stavak 2. i glasi: „Na odluke donesene u svezi s referendumom i na referendumu primjenjuju se odredbe članaka 79. do 82. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.“

Članak 5.

Mijenja se članak 21. i glasi:

Članak 21.

Zborovi građana mogu se sazvati radi izjašnjavanja građana o pojedinim pitanjima i prijedlozima iz samoupravnog djelokruga grada te raspravljanja o potrebama i interesima građana od lokalnog značenja, u skladu sa zakonom i Statutom.

Zborove građana saziva vijeće mjesnog odbora, u skladu sa Statutom.

Zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Zborove građana može sazvati i gradsko vijeće te gradonačelnik radi raspravljanja i izjašnjavanja građana o pitanjima od značenja za pojedini grad.

Kada zborove građana saziva gradsko vijeće ili gradonačelnik, zborovi građana sazivaju se za cijelo područje ili za dio područja grada, pojedina naselja ili dijelove naselja na području grada, a mogu se sazvati i za cijelo područje ili za dio područja mjesnog odbora koji čini zasebnu cjelinu.

Na zboru građana odlučuje se javnim glasovanjem, osim ako se na zboru većinom glasova prisutnih građana ne donese odluka o tajnom izjašnjavanju.

Mišljenje dobiveno od zbora građana obvezatno je za mjesni odbor, a savjetodavno za gradsko vijeće i gradonačelnika.

Način sazivanja, rada i odlučivanja na zboru građana uređuje se općim aktom grada u skladu sa Zakonom i Statutom.“.

Članak 6.

Mijenja se članak 22. i glasi:

„Članak 22.

Gradsko vijeće može tražiti mišljenje od mjesnih zborova građana o prijedlogu općeg akta ili drugog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada kao i o drugim pitanjima određenim zakonom ili Statutom.

Mišljenje dobiveno od zbora građana ne obvezuje Gradsko vijeće.

Prijedlog za traženje mišljenja iz stavka 1. ovog članka može dati jedna trećina vijećnika Gradskog vijeća.

Gradsko vijeće dužno je razmotriti prijedlog iz stavka 3. ovog članka u roku od 60 dana od dana zaprimanja prijedloga.

Odlukom se određuju pitanja o kojima će se tražiti mišljenje od zborova građana te vrijeme u kojem se mišljenje treba dostaviti.

Zbor građana saziva Predsjednik Gradskog vijeća u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradskog vijeća.

Za pravovaljano izjašnjavanje na zboru građana potrebna je prisutnost najmanje 5% birača upisanih u popis birača mjesnog odbora za čije područje je sazvan zbor građana.“.

Članak 7.

Mijenja se članak 23. i glasi:

„Članak 23.

Građani imaju pravo Gradskom vijeću predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njegova djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga grada od lokalnog značenja, u skladu sa Zakonom i Statutom.

O prijedlogu i peticiji iz stavka 1. ovoga članka Gradsko vijeće mora raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje 10% od ukupnog broja birača u jedinici te dati odgovor podnositeljima najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Prijedlozi i peticije iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima Grada.

Način podnošenja prijedloga i peticija, odlučivanja o njima i druga pitanja uređuju se općim aktom Grada u skladu sa zakonom i statutom.“.

Članak 8.

U članku 24. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: „Predstavke i pritužbe iz stavka 1. ovoga članka mogu se podnijeti i elektroničkim putem u skladu s tehničkim mogućnostima jedinice.“.

Članak 9.

U članku 28. stavku 1. alineji 20. brišu se riječi: „i zamjenika Gradonačelnika“.

Članak 10.

U članku 29. stavku 3. briše se točka na kraju rečenice i dodaju riječi: „i Zakonu.“.

Članak 11.

U članku 31. stavku 1. brojka: „15“ zamjenjuje se brojkom „13“.

U stavku 2. brojka: „15“ zamjenjuje se brojkom „13“.

Članak 12.

U članku 33. stavku 5. briše se točka na kraju rečenice i dodaju se riječi: „i Zakonom.“.

Stavak 6. mijenja se i glasi: „ Član Gradskog vijeća ima pravo na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u radu Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, sukladno sporazumu s poslodavcem.“.

Članak 13.

Iza članka 33. dodaje se članak 33.a koji glasi:

„Članak 33.a

Naknada za rad u Gradskom vijeću i radnim tijelima Gradskog vijeća može se odrediti, a određuje se u netoiznosu po članu Gradskog vijeća tako da ukupna godišnja netonaknada po članu Gradskog vijeća ne smije iznositi više od 8.000,00 kuna.

Naknada za predsjednika Gradskog vijeća može se odrediti u iznosu uvećanom za najviše 50%, a za potpredsjednika u iznosu uvećanom za najviše 30% pripadajuće naknade utvrđene stavkom 1. ovoga članka.“

Članak 14.

U članku 36. stavku 1. alin. 5. brišu se riječi: „i zamjenika Gradonačelnika“.

Članak 15.

U članku 38. stavku 2. brišu se riječi: „ i njegov Zamjenik“.

Članak 16.

U članku 40. brišu se stavak 2., stavak 3. i stavak 4.

Članak 17.

Članak 41. mijenja se i glasi:

„Članak 41.

Gradonačelnik se bira na neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu.

Na početak i trajanje mandata Gradonačelnika primjenjuju se odredbe posebnog zakona.

Gradonačelnik zastupa Grad.

Izvršne poslove u Gradu obavlja Gradonačelnik.

Gradonačelnik obavlja poslove utvrđene ovim Statutom u skladu sa zakonom.“.

Članak 18.

U članku 42. stavku 1. alin. 22. riječi: „do kraja ožujka tekuće godine“ zamjenjuju se riječima: „sukladno posebnom zakonu“.

Članak 19.

Članak 46. mijenja se i glasi:

„Članak 46.

Ako za vrijeme trajanja mandata Gradonačelnika (koji nema zamjenika) nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti, Gradonačelnika će zamijeniti privremeni zamjenik kojeg će imenovati Gradonačelnik na početku mandata iz reda članova Gradskog vijeća.

Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Gradskog vijeća Gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.

Zamjenik Gadonačelnika član Gradskog vijeća iz stavka 1. ovog članka je privremeni zamjenik Gradonačelnika koji zamjenjuje Gradonačelnika za vrijeme trajanja duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti zbog kojih je Gradonačelnik kojemu mandat nije prestao onemogućen obavljati svoju dužnost.

Privremeni zamjenik ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje grada.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja Gradonačelnika ostvaruje prava Gadonačelnika.

Ako zbog okolnosti iz stavka 1. ovoga članka nastupi prestanak mandata Gadonačelnika, u toj jedinici raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

Ovlast privremenog zamjenika za zamjenjivanje Gradonačelnika prestaje danom nastavljanja obavljanja dužnosti Gradonačelnika po prestanku razloga zbog kojih je Gradonačelnik bio onemogućen u obavljanju svoje dužnosti, odnosno u slučaju iz stavka 6. ovoga članka danom stupanja na snagu rješenja o imenovanju povjerenika Vlade Republike Hrvatske.

O okolnostima iz stavka 1. i 2. ovoga članka Gradonačelnik ili pročelnik upravnog tijela grada nadležnog za službeničke odnose dužan je obavijestiti predsjednika Gradskog vijeća odmah po nastanku tih okolnosti.

O okolnostima iz stavka 6. ovoga članka predsjednik Gradskog vijeća će u roku od 8 dana obavijestiti Vladu Republike Hrvatske radi raspisivanja prijevremenih izbora za novog gradonačelnika.“.

Članak 20.

Članak 47. mijenja se i glasi:

„Članak 47.

Gradonačelnik dužnost obavlja profesionalno ili volonterski, prema vlastitom izboru.“.

Članak 21.

U članku 48. stavku 1. brišu se riječi: „i zamjeniku Gradonačelnika“.

U stavku 2. brišu se riječi: „prije isteka dvije godine mandata“.

Članak 22.

U članku 49. stavak 1. mijenja se i glasi: „Gradonačelnik se može opozvati putem referenduma.“.

U stavku 3. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.

U stavku 4. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.

Stavak 5. mijenja se i glasi: „Referendum za opoziv Gradonačelnika ne smije se raspisati prije proteka roka od 6 mjeseci od održanih izbora ni ranije održanog referenduma za opoziv, kao ni u godini u kojoj se održavaju redovni izbori za Gradonačelnika.“

Stavak 6. briše se.

Članak 23.

U članku 50. stavku 1. brišu se riječi: „i njegovog zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.

Članak 24.

Članak 51. mijenja se i glasi:

„Članak 51.

Ako prestane mandat gradonačelniku  raspisat će se prijevremeni izbori za Gradonačelnika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost Gradonačelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

O svim promjenama tijekom mandata Gradonačelnika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.“.

Članak 25.

Članak 78. briše se.

Članak 26.

Iza članka 84. dodaje se članak 84.a koji glasi:

„Članak 84.a

Grad Ilok je dužan javno objaviti informacije o trošenju proračunskih sredstava na svojim mrežnim stranicama tako da te informacije budu lako dostupne i pretražive.

Objava informacija iz stavka 1. ovoga članka obavlja se u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje, izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za financije.“.

Članak 27.

U članku 85.a  stavku 1. brišu se riječi: „središnjeg“, kao i riječi: „i njegovog Zamjenika koji je izabran zajedno s njim“.

Članak 28.

U članku 86. stavku 2. točka na kraju rečenice zamjenjuje se zarezom i dodaju se riječi: „te drugog ovlaštenog predlagatelja utvrđenog poslovnikom Gradskog vijeća.“

Članak 29.

U članku 96. stavku 1. brišu se riječi: „a iznimno zamjenik koji obnaša dužnost Gradonačelnika u slučajevima propisanim zakonom,“.

Članak 30.

U članku 99. stavku 1. riječ: „obavlja„ zamjenjuje se riječju: obavljaju“, a brišu se riječi: „ured državne uprave u Vukovarsko-srijemskoj županiji i“.

Članak 31.

U članku 101. stavku 1. alin. 3 iza riječi: „glasilu“ dodaju se riječi: „Grada Iloka odnosno“.

U stavku 2. alin. 2. iza riječi: „glasilu“ dodaju se riječi: „Grada Iloka odnosno“.

Članak 32.

U članku 102. stavku 1. brišu se riječi: „i zamjenika Gradonačelnika“.

Članak 33.

Članovi Gradskog vijeća Grada Iloka zatečeni na dužnosti u trenutku stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 34.

Osoba zatečena na dužnosti zamjenika gradonačelnika u trenutku stupanja na snagu ove Odluke nastavlja s obnašanjem dužnosti do isteka tekućeg mandata.

Članak 35.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku“ Grada Iloka osim članaka 11., 13., 14., 15., 19., 21., 22., 23., 29., 32. koji stupaju na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih redovnih lokalnih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te općinske načelnike, gradonačelnike i župane.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.