Poziv za podnošenje ponuda rekonstrukcije zgrade javne namjene

Ilustracija natječaji

Preuzmite dokumente jednostavne nabave: jednostavna-nabava upute ŠGD 2021 FAZA 02 GO+EL -bez cijena troškovnik-dom kulture Šarengrad KLASA: 406-09/21-01/13 URBROJ: 2196/02-01-21-2 U Iloku, 26.04.2021. godine.   POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE Radovi :  REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE: DRUŠTVENI DOM  ŠARENGRAD   Evidencijski broj nabave JN 49/2021     Ilok, travanj 2021. Godine SADRŽAJ:   Podaci o naručitelju Osoba ili služba zadužena za kontakt Podaci o postupku javne nabave Opis predmeta nabave Količina predmeta… Nastavite čitati…