Poziv za podnošenje ponuda rekonstrukcije zgrade javne namjene

Preuzmite dokumente jednostavne nabave:

KLASA: 406-09/21-01/13
URBROJ: 2196/02-01-21-2
U Iloku, 26.04.2021. godine.

 

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Radovi :  REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE: DRUŠTVENI DOM  ŠARENGRAD

 

Evidencijski broj nabave JN 49/2021

 

 

Ilok, travanj 2021. Godine

SADRŽAJ:

 

 1. Podaci o naručitelju
 2. Osoba ili služba zadužena za kontakt
 3. Podaci o postupku javne nabave
 4. Opis predmeta nabave
 5. Količina predmeta nabave
 6. Specifikacije predmeta nabave
 7. Troškovnik
 8. Mjesto isporuke usluge
 9. Rok isporuke usluge
 10. Rok za dostavu ponude
 11. Način dostave ponude
 12. Kriterij za odabir ponude
 13. Jamstva
 14. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda
 15. Rok za donošenje odluke o odabiru
 16. Rok, način i uvjeti plaćanja

PRILOG I – PONUDBENI LIST

PRILOG II –  Troškovnik

 

OPĆI PODACI

Podaci o naručitelju:

 

Naziv:                   GRAD ILOK

Sjedište:              Trg Nikole Iločkog 13 ,Ilok

OIB:                       83038408398

Telefon:              032/592-950

Telefaks:             032/592-966

URL:                      www.ilok.hr

 

 

Osoba ili služba zadužena za kontakt:

 

Kontakt osoba:             Klasanović Ivan ing.građ.

Telefon:                                   032/592-960

e-mail:                             ivan.klasanovic1@gmail.com

 

 

Podaci o postupku javne nabave:    

 

Vrsta postupka javne nabave:    Jednostavna nabava

 

Procijenjena vrijednost nabave:  455.000 HRK kuna bez PDV-a

 

Vrsta ugovora o javnoj nabavi:  Po provedenom postupku javne nabave sklopiti će ugovor .

 

Elektronička dražba neće se provoditi.

PODACI O PREDMETU NABAVE

 

Opis predmeta nabave:  Radovi  :  REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE: DRUŠTVENI DOM  ŠARENGRAD Količina predmeta nabave:

Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II Dokumentacije za nadmetanje.

Toškovnik : Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.

Mjesto isporuke usluge: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog  13, 32 236 Ilok

Rok isporuke naručene radove je stodvadeset (120) radnih dana.

Rok za dostavu ponude:

Rok za dostavu ponude je ne kasnije do  06.05.2021. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

Način dostave ponude:

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog  13 , 32 236 Ilok

Ponude se predaju neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

– na prednjoj strani:   GRAD ILOK                     Trg Nikole Iločkog 13                32 236 ILOK

Predmet nabave :  REKONSTRUKCIJA ZGRADE JAVNE NAMJENE: DRUŠTVENI DOM  ŠARENGRAD ››NE OTVARAJ‹‹

– na poleđini:   NAZIV  I  ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude izdati potvrdu o primitku.

Kriterij za odabir ponude te relevantni ponde kriterija

 

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda, pri čemu se kao pojedini kriteriji koriste cijena i jamstveni rok za otklanjanje nedostataka.

Kriteriji za odabir ekonomski najpovoljnije ponude i njihov relativan značaj:

R. br. Kriterij Relativni značaj Max. broj bodova po kriteriju
1. Cijena ponude (CP) 50% 50
2. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka (JR) 50% 50
Maksimalni broj bodova 100% 100

Ukupni broj bodova pojedinog ponuditelja naručitelj će dobiti zbrajanjem bodova dobivenih prema navedenim kriterijima:

UB = CP + JR

pri čemu je:

UB          Ukupan broj bodova

CP          Broj bodova ostvaren za ponuđenu cijenu

JR           Broj bodova ostvaren za ponuđeni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka

Ekonomski najpovoljnija ponuda je valjana ponuda s najvećim ukupnim brojem bodova (UB). Izračun broja bodova iskazivati će se na dvije decimale.

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije, a sukladno članku 302. stavku 3. ZJN 2016.

Financijski kriterij – cijena ponude (CP)

 

Bodovna vrijednost prema ovom kriteriju izračunava se prema slijedećoj formuli:

CP = (Cmin/Cp) x 50

gdje je:

CP          Bodovi po kriteriju cijene ponude

Cmin     Najniža cijena od svih ponuđenih valjanih ponuda (bez PDV-a)

Cp          Cijena iz ponude ponuditelja koja se ocjenjuje (bez PDV-a)

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 90.

 

Nefinancijski kriterij – jamstveni rok za otklanjanje nedostataka (JR)

 

Bodovi za ponuđeni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka dodjeljivat će se u skladu sa sljedećom skalom:

 • 4 godine: 0 bodova,
 • 5 godine i više : 50 bodova,

 

Maksimalan broj bodova koji ponuditelj može dobiti prema ovom kriteriju je 50.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka počinje teći od dana uspješno okončanog  pregleda, uspješno obavljene primopredaje i obostrano potpisanog primopredajnog zapisnika o izvršenju ugovorenih radova u cijelosti.

Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka moguće je iskazivati isključivo cijelim brojem u godinama, a dostavlja se u obliku izjave ponuditelja. Ukoliko izjava nije dostavljena u roku za dostavu ponuda ili ne sadrži navod o trajanju jamstvenog roka smatrat će se da ponuditelj nudi minimalni jamstveni rok. Naručitelj je odredio minimalni jamstveni rok za otklanjanje nedostataka u trajanju od 4 (četiri) godine.

 

Jamstva  

 

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora

Odabrani ponuditelj s kojim će biti sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je Naručitelju dostaviti sredstvo osiguranja za ispunjenje ugovora za slučaj povrede ugovornih obveza u visini od 10% (deset posto) od ugovorene cijene radova bez poreza na dodanu vrijednost (bez PDV-a), i to u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Ugovora potpisanog od strane naručitelja.

Rok valjanosti jamstva za uredno ispunjenje ugovora mora biti najmanje do isteka roka trajanja ugovorne obveze, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka trajanja ugovorne obveze. Na zahtjev Naručitelja, odabrani ponuditelj će produžiti rok jamstva za uredno izvršenje ugovora.

Naručitelj će jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatiti u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog ponuditelja s kojim je ugovor sklopljen, a sukladno uvjetima ugovora.

U slučaju zajednice ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje ugovora treba sadržavati jasan i nedvosmislen navod o tome tko je nalogodavatelj, tj. u jamstvu za uredno ispunjenje ugovora trebaju se nalaziti podaci o svim članovima zajednice ponuditelja bez obzira na to koji od članova zajednice dostavlja jamstvo. Naručitelj može predmetno jamstvo naplatiti neovisno o tome koji je član zajednice gospodarskih subjekata dao jamstvo i neovisno o odnosu na kojeg se člana zajednice ponuditelja ostvare osigurani slučajevi navedeni u jamstvu. Dopušteno je da zajednica ponuditelja dostavi jamstvo za uredno ispunjenje ugovora koje se sastoji od više jamstava, koje daju članovi zajednice ponuditelja, a koje u ukupnom zbroju predstavljaju traženi iznos jamstva. Dakle, u slučaju sklapanja ugovora sa zajednicom ponuditelja jamstvo za uredno ispunjenje Ugovora može dostaviti bilo koji član zajednice, i to u cijelosti ili parcijalno s članom/ovima zajednice, pod uvjetom da jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u bilo kojem slučaju zbrojno iznosi 10 % (deset posto) od vrijednosti ugovora bez PDV-a.

Jamstvo za uredno izvršenje ugovora gospodarski subjekt može dostaviti u obliku neopozive, bezuvjetne bankarske garancije na prvi poziv i bez prigovora.

Umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije gospodarski subjekt može dostaviti navedeno jamstvo u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012 i 82/2017), odnosno s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012 i 82/2017).

Sukladno članku 214. stavak 4. ZJN 2016, umjesto dostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora u obliku bankarske garancije, zadužnice ili bjanko zadužnice gospodarski subjekt ima mogućnost uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na transakcijski račun naručitelja:

Primatelj uplate:                              Grad Ilok

IBAN:                                                   HR7423900011815400002

Model plaćanja:                               HR68

Poziv na broj:                                    7811-OIB uplatitelja

Opis plaćanja:                                   Jamstvo za uredno izvršenje ugovora – EBN: 49/2021 (Dom Šarengrad)

Nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora nakon proteka 10 (deset) dana od dana potpisa ugovora predstavlja razlog za trenutni raskid ugovora i aktivaciju jamstva za ozbiljnost ponude.

Naručitelj je ovlašten iz jamstva naplatiti sve štete nastale neurednim izvršenjem ugovornih obveza.

Neiskorišteno jamstvo naručitelj će vratiti izvođaču nakon uspješno obavljene primopredaje objekta i obostrano potpisanog primopredajnog zapisnika o izvršenju ugovorenih radova u cijelosti te dostave jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku.

Jamstvo za ozbiljnost ponude

Ponuditelj je obvezan uz ponudu dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos od 10.000,00 HRK.

Jamstvo za ozbiljnost ponude ponuditelj može predati u obliku bankarske garancije u kojoj mora biti navedeno sljedeće:

 • Da je korisnik garancije GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok;
 1. Ovim Jamstvom Banka se obvezuje da će Korisniku jamstva neopozivo, bezuvjetno, na prvi pisani poziv i bez prava prigovora isplatiti jamčeni iznos za predmet nabave

Naručitelj ima pravo naplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude u sljedećim (PET) SLUČAJEVA:

 • odustajanje ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti,
 • nedostavljanje ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. ZJN 2016,
 • neprihvaćanje ispravka računske greške,
 • odbijanje potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, ili
 • nedostavljanje jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi.

Za naplatu jamstva za ozbiljnost ponude dovoljno je da se u odnosu na Ponuditelja ostvari jedan (bilo koji) od prethodno navedenih uvjeta.

Rok valjanosti jamstva za ozbiljnost ponude mora biti najmanje do isteka roka valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude.

 Jamstvo za ozbiljnost ponude mora biti dostavljeno do isteka roka za dostavu ponuda

Umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije ponuditelj može priložiti jamstvo za ozbiljnost ponude u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012 i 82/2017), odnosno s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012 i 82/2017).

Sukladno članku 214. stavak 4. ZJN 2016, umjesto dostavljanja jamstva za ozbiljnost ponude u obliku bankarske garancije, zadužnice ili bjanko zadužnice ponuditelj ima mogućnost uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na račun:

Primatelj uplate:                              Grad Ilok

IBAN:                                                   HR7423900011815400002

Model plaćanja:                               HR68

Poziv na broj:                                    7811-OIB uplatitelja

Opis plaćanja:                                   Jamstvo za ozbiljnost ponude – EBN: 20/2021 (staze u parku)

Ukoliko Ponuditelj kao jamstvo za ozbiljnost ponude uplati novčani polog, dužan je u sklopu svoje ponude dostaviti dokaz o plaćanju na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena, pri čemu se dokazom smatraju i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku.  Dokaz o uplaćenom novčanom pologu može se dostaviti u elektronskom obliku u sklopu elektronski dostavljene ponude te se u tom slučaju dokaz ne mora dostaviti u papirnatom obliku. Na temelju dostavljenog dokaza o plaćanju pologa, naručitelj provjerava izvršenje uplate na računu Naručitelja. Polog mora biti evidentiran na računu Naručitelja do trenutka isteka roka za dostavu ponuda.

Sukladno čl. 217. ZJN 2016, javni naručitelj obvezan je vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana

 • potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma, odnosno
 • dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.

 

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Prije isplate okončane situacije odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost (bez PDV-a) po okončanom obračunu. Rok važenja navedenog jamstva mora biti 1 (jedan) mjesec duže od roka za otklanjanje nedostataka kojeg Ponuditelj navede u Prilogu III: Izjava Ponuditelja o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka, a gospodarski subjekt može dostaviti i  duže jamstvo. Ovo jamstvo se daje za slučaj da odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi, u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Odabrani ponuditelj s kojim bude sklopljen ugovor o izvršenju radova obvezuje se da će u jamstvenom roku bez prava na posebnu nadoknadu, izvršiti popravak svih nedostataka.

Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je dostaviti u obliku bankovne garancije koja mora biti plativa na prvi poziv i bez prigovora na iznos u visini od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost (bez PDV-a) po okončanom obračunu, a na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Ilok sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015 i 29/2018) s  naznačenim jamstvenim rokom ponuditelja.

Jamstveni rok označava vremensko razdoblje u kojem Izvođač garantira za kvalitetu izvedenih radova, ugrađene opreme i materijala. Jamstvom za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku, odabrani ponuditelj će jamčiti da su isporučena oprema te izvedeni radovi u skladu s ugovorom, pripadajućom projektnom i tehničkom dokumentacijom, propisima i pravilima struke te da nemaju nedostataka koji onemogućavaju ili smanjuju njihovu vrijednost ili njihovu prikladnost za uporabu određenu ugovorom.

Jamstveni rok za izvedene radove, ugrađenu opremu i materijal iznosi minimalno 24 mjeseca, odnosno 2 godine. Jamstveni rok za otklanjanje nedostataka počinje teći od dana uspješno okončanog tehničkog pregleda, uspješno obavljene primopredaje i obostrano potpisanog primopredajnog zapisnika o izvršenju ugovorenih radova u cijelosti. Za opremu gospodarski subjekt prenosi jamstvo proizvođača u cijelosti od dana uspješno obavljene primopredaje, uz uvjet da ono iznosi najmanje onoliko koliko je ponuđeni jamstveni rok. Ukoliko je jamstvo proizvođača/dobavljača robe kraće od minimalno tražena 24 mjeseca (2 godine), jamstvo za produljeni rok daje Isporučitelj (Prilogu III: Izjava Ponuditelja o jamstvenom roku za otklanjanje nedostataka).

 

 

Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku Izvođač je dužan dostaviti u roku od 15 (petnaest) dana od dana uspješno obavljene primopredaje, a najkasnije uz dostavu okončane situacije.

Umjesto dostavljanja jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u obliku bankarske garancije gospodarski subjekt može dostaviti navedeno jamstvo u obliku zadužnice ili bjanko zadužnice koja mora biti potvrđena kod javnog bilježnika i popunjena u skladu s Pravilnikom o obliku i sadržaju zadužnice (NN 115/2012 i 82/2017), odnosno s Pravilnikom o obliku i sadržaju bjanko zadužnice (NN 115/2012 i 82/2017).

Sukladno članku 214. st. 4. Zakona o javnoj nabavi ponuditelj može umjesto bankovne garancije, zadužnice ili bjanko zadužnice kao jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku gospodarski subjekt ima mogućnost uplatiti novčani polog u traženom iznosu visine jamstva na transakcijski račun naručitelja:

Primatelj uplate:                              Grad Ilok

IBAN:                                                   HR7423900011815400002

Model plaćanja:                               HR68

Poziv na broj:                                    7811-OIB uplatitelja

Opis plaćanja:                                   Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku – EBN: 49/2021 (Dom Šarengrad)

Jamstvo će se naplatiti u slučaju da gospodarski subjekt u jamstvenom roku ne ispuni obveze otklanjanja nedostataka koje ima po osnovi jamstva ili s naslova naknade štete.

Neiskorišteno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku naručitelj će vratiti izvođaču nakon proteka ponuđenog jamstvenog roka.

Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda:

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Grad Ilok,Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok do 06.05.2021. (do 14:00 sati). Pristigle ponude se ne otvaraju javno. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

Rok za donošenje odluke o odabiru: Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najduže 5 (pet) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj  zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave, odnosno ne odabrati  niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka nabave.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj će bez odgode dostaviti svakom gospodarskom subjektu (ponuditelju).

Rok, način i uvjeti plaćanja:

Naručitelj se obvezuje plaćati uslugu na žiro račun gospodarskog subjekta temeljem ispostavljenih računa, u roku od 30 (trideset) dana od dana njihova primitka.

Gradonačelnica:
Marina Budimir dr. med.spec.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.