Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja

Preuzmite dokumente jednostavne nabave:

KLASA: 406-09/21-01/11
URBROJ: 2196/02-01-21-02
U Iloku, 22.04.2021. godine

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JEDNOSTAVNE NABAVE

Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka

Evidencijski broj nabave JN 48/2021

Ilok,  travanj 2021. Godine

SADRŽAJ:

 1. Podaci o naručitelju
 2. Osoba ili služba zadužena za kontakt
 3. Podaci o postupku javne nabave
 4. Opis predmeta nabave
 5. Količina predmeta nabave
 6. Specifikacije predmeta nabave- Projektni zadatak
 7. Troškovnik
 8. Mjesto isporuke usluge
 9. Rok isporuke usluge
 10. Rok za dostavu ponude
 11. Sposobnost ponuditelja
 12. Način dostave ponude
 13. Kriterij za odabir ponude
 14. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda
 15. Rok za donošenje odluke o odabiru
 16. Rok, način i uvjeti plaćanja
 17. Jamstvo

PRILOG I – PONUDBENI LIST

PRILOG II –  Troškovnik

PRILOG III –  Projektni zadatak

 1. Podaci o naručitelju:

Naziv:             GRAD ILOK

Sjedište:          Trg Nikole Iločkog 13 ,Ilok

OIB:               83038408398

Telefon:          032/592-950

Telefaks:         032/592-966

URL:              www.ilok.hr

 1. Osoba ili služba zadužena za kontakt:

Kontakt osoba: Klasanović Ivan ing. građ.

Telefon: 032/592-960

e-mail: ivan.klasanovic@ilok.hr

 1. Podaci o postupku javne nabave:

Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka

Vrsta postupka javne nabave:            Jednostavna nabava

Procijenjena vrijednost nabave:           199.500,00 kuna bez PDV-a

Vrsta ugovora o javnoj nabavi:  Po provedenom postupku javne nabave sklopiti će ugovor.

Elektronička dražba neće se provoditi.

 1. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je  usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka.

 1. Količina predmeta nabave:

Količina je u cijelosti iskazana u Troškovniku koji se nalazi u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.

 1. Specifikacija predmeta nabave

Specifikacija predmeta nabave je opisana u projektnom zadatku koji je prilog ovog poziva.

 1. Troškovnik

Troškovnik je sastavni dio dokumentacije za nadmetanje i nalazi se u Prilogu II dokumentacije za nadmetanje.

 1. Mjesto isporuke usluge

Grad Ilok.

 1. Rok isporuke naručene usluge

Rok isporuke usluge je   do 31. listopada.2021.

 1. Rok za dostavu ponude

Rok za dostavu ponude je ne kasnije od 18.05.2021. (do 14:00 sati). Gospodarski subjekt (Ponuditelj) je dužan ispuniti ponudbeni list s podacima; naziv i adresa, poslovni žiro račun, cijena ponude bez PDV-a, iznos PDV-a, cijena ponude s PDV, rok valjanosti ponude, rok isporuke.

 1. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta

 (uvjeti sposobnosti)

Gospodarski subjekt u ovom otvorenom postupku javne nabave mora dokazati:

sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti i tehničku i stručnu sposobnost

 1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti
 2. Tehnička i stručna sposobnost
  1. Popis usluga Prethodno iskustvo – gospodarski subjekt mora posjedovati odgovarajuće iskustvo u pružanju usluga istih ili sličnih predmetu nabave tijekom godine u kojoj je započeo postupak javne nabave kao i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini. Kako bi dokazao svoju sposobnost sukladno ovoj točki  nabavi ponuditelj mora imati najmanje 1 (jednu), a najviše 2 (dvije) izvršene usluge iste ili slične predmetu nabave čija je zbrojena vrijednost iznosi minimalno 199.500,00 kn bez PDV-a. Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz podtočke 2.1. ovog poziva- popis usluga istih ili sličnih predmetu nabave izvedenih u godini u kojoj je započeo postupka javne nabave i tijekom 3 (tri) godina koja prethode toj godini. Popis usluga sadržava vrijednost usluge, datum izvedenih usluga te naziv druge ugovorne strane. Iz popisa mora biti razvidno da je gospodarski subjekt uredno ispunio usluge iste ili slične predmetu nabave u ukupnoj vrijednosti od minimalno procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a. Obrazloženje postavljenog uvjeta: Dostavom popisa značajnijih izvršenih usluga najmanje u visini procijenjene vrijednosti nabave bez PDV-a, Ponuditelj dokazuje da je u ovoj godini i u posljednjih 3 godine uredno ispunio ugovorne obveze, te da ima primjereno iskustvo u izvršenju usluga sličnih ili istovjetnih predmetu nabave (po veličini i složenosti), što Naručitelju daje sigurnost da će ponuditelj (ukoliko bude odabran) usluge izvršiti kvalitetno, stručno, pravovremeno i profesionalno.
  2. Obrazovne kvalifikacije stručnjaka
   Gospodarski subjekt mora dokazati da će imati na raspolaganju sljedećeg stručnjaka: Voditelj projekta implementacije usluge.
   Obrazloženje postavljenog uvjeta: Naručitelj smatra kako je ovaj dokaz sposobnosti gospodarskog subjekta jamstvo kvalitetnog izvršenja usluga koje su predmet nabave. Traženim kvalifikacijama ponuditelj dokazuje iskustvo u izvođenju opsežnih usluga te time daje sigurnost Naručitelju da izvršenje ugovornih obveza neće biti dovedeno u pitanje. Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz podtočke 2.2. ovog poziva gospodarski subjekt dostavlja izjava ponuditelja da će za izvršenje predmetne usluge imenovati Voditelja projekta.
 3. Izvršitelj usluga se obavezuje da će dostaviti  u  pisanom(15 kompleta) i i elektroničkom obliku jednostavne i   cjelovite upute u roku od 15 dana od potpisa ugovora. Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 3. ovog poziva gospodarski subjekt dostavlja izjavu .
 4. Izvršitelj usluga će osigurati fizičku edukaciju zaposlenika je do uspostave impemetacije –minimalno 48 dana. Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 4. ovog poziva gospodarski subjekt dostavlja izjavu.
 5. Izvršitelj usluga će osigurati link su putama za građane koji će se objaviti na stranicama Grada Iloka( pisane upute). Kao preliminarni dokaz sposobnosti iz točke 5. ovog poziva gospodarski subjekt dostavlja izjavu.

 

 1. Način dostave ponude

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog  13 , 32 236 Ilok

Ponude se predaju neposredno ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu naručitelja, u zatvorenoj omotnici na kojoj mora biti naznačeno:

– na prednjoj strani:   GRAD ILOK                     Trg Nikole Iločkog 13                32 236 ILOK

Predmet nabave: Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka

››NE OTVARAJ‹‹

– na poleđini:   NAZIV  I  ADRESA GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Naručitelj će za neposredno dostavljene ponude izdati potvrdu o primitku.

 1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude

Kriterij za odabir ponude je ekonomski najpovoljnija ponuda. Ekonomski najpovoljnija ponuda utvrđuje se relativnim modelom temeljem navedenih kriterija i njihovog relativnog značaja pretvorenog u bodove. Bodovi za navedene kriterije iskazuju se na dvije (2) decimale. Ekonomski najpovoljnija ponuda je ona ponuda koja ostvari najviše bodova.

Naručitelj će ocijeniti ponude prema sljedećim kriterijima:

RB Kriterij Maksimalni relativni značaj Broj bodova
1 Cijena ponude 50% 50
2 Iskustvo stručnjaka 50% 50
Minimalni broj bodova 100% 100

 

 1. Cijena ponude

Maksimalni broj bodova (50,00) dodijelit će se ponudi sa najnižom cijenom.

Ovisno o najnižoj cijeni ostale ponude će dobiti manji broj bodova, a prema formuli: C= Cmin/Cp x 50,00 Pri čemu su: C – broj bodova koji je ponuda dobila za ponuđenu cijenu Cmin – najniža ponuđena cijena Cp – cijena iz promatrane ponude

 

 1. Specifično iskustvo stručnjaka (IS)

Naručitelj kao jedan od kriterija određuje kvalitetu ponude koja se promatra kroz specifično iskustvo tehničkih stručnjaka iz točke 2.2. poziva kako bi se osigurala uspješna i pravovremena provedba ugovora koji su predmet ove nabave. S obzirom na ozbiljnost i složenost projekta temeljem kojeg će Naručitelj isporučiti robu/pružiti usluge koji su predmet ovog postupka  nabave, kao i predviđeno trajanje provedbe projekta, Naručitelj je stava kako je za uspješnu i pravovremenu provedbu projekta nužno da u izvršenju predmeta ove nabave sudjeluje gospodarski subjekt, odnosno, stručnjaci sa značajnim dodatnim iskustvom, i to upravo kako je navedeno/traženo u ovom pozivu.

Za dokazivanje dodatnog iskustva stručnjaka koje je predmet bodovanja, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

Za voditelja projekta boduju se potvrde naručitelja (A) i/ili potvrde poslodavca (B) završenih projekata implementacije programskih rješenja na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta i to:

 • Uvid u stanje i tijek predanih zahtjeva, modul koji omogućava građanima praćenje njihovih predmeta i dokumenata. Građani, na jednom mjestu jednostavnom prijavom, te odobrenjem od strane grada mogu pratiti sve svoje predmete i dokumente prema gradu i/ili proračunskim korisnicima
 • Javan Proračun – rješenje za prezentaciju podataka koje građanima pruža transparentan uvid u upravljanje gradskim proračunom
 • Komunikacija sa građanima- građanima se daje mogućnost referiranja i davanja prijedloga na Proračun, Strategije i druge dokumente objavljene na web stranici Grada.
 • Financijsko stanje građana – modul koji građanima omogućava uvid u obveze, nezatvorene uplate, storna, odobrenja, tj. cjelovitu financijsku sliku između grada (proračunskih korisnika) i građanina
 • Javni podaci – modul omogućuje pristup podacima koji su javno dostupni i prikupljeni iz raznih javno dostupnih izvora.
 • Transparentno financijsko poslovanje grada-– modul koji omogućava građanima uvid u isplate grada prema pravnim osobama. Za korištenje modula nije potrebna prethodna autentifikacija
 • Zahtjevi i obrasci u digitalnom obliku – obrasci – modul koji omogućuje predaju digitalnih obrazaca prema gradu. Grad samostalno odlučuje za koje će tipove dokumenata iz uredskog poslovanja dozvoliti digitalnu predaju putem obrazaca na portalu
 • Digitalizacija uredskog poslovanja – modul mora osigurati trenutan pristup predmetima te praćenje kolanja predmeta i dokumenata, jednostavniju distribuciju informacija te u konačnici olakšati komunikaciju između referenata i organizacijskih jedinica.

 

Potvrde naručitelja odnosno potvrde poslodavca moraju minimalno sadržavati sljedeće podatke:

 1. Naziv projekta / ugovora
 2. Naziv naručitelja
 3. Kontakt osoba naručitelja za provjeru podataka
 4. Pozicija stručnjaka u navedenom projektu / ugovoru
 5. Opis posla stručnjaka u navedenom projektu
 6. A) Navod o uspješno izvršenoj usluzi i potpis naručitelja ili
  B) Potvrda poslodavca s navodom o uspješno izvršenoj usluzi i potpisom poslodavca

U slučaju nemogućnosti ishođenja potvrde poslodavca odnosno potvrde naručitelja, ponuditelji mogu dokazivati svoju sposobnost u svrhu kriterija za odabir ponude sa bilo kojim dokumentom iz kojeg je vidljivo da je posao obuhvaćao sve propisane kriterije.

U slučaju da gospodarski subjekt u ponudi ne dostavi životopis za Voditelja projekta ili za slučaj da životopis ne sadrže navode o specifičnom iskustvu stručnjaka, stručnjak će dobiti 0 (nula) bodova po ENP kriteriju specifičnog iskustva stručnjaka. Ukoliko ponuditelj ne dostavi reference kao dokaz iskustva ili dokaz o posjedovanju Certifikata PMP (Project Management Professional) ili jednakovrijedan certifikat, kojim se dokazuje znanje i iskustvo u vođenju i upravljanju projektima, za navedeni kriterij dodijelit će se 0 (nula) bodova.

Maksimalni broj bodova koje Gospodarski subjekt može dobiti prema ovom kriteriju je 50,00 bodova. prema tablici kako slijedi:

Specifično iskustvo stručnjaka bodovat će se u skladu sa sljedećom skalom:

Red br. Specifično iskustvo stručnjaka Broj/vrijednost referenci Bodovi Ukupno
Voditelj projektnog tima Maksimalno 50,00 bodova
1 Broj projekta iz područja implementacije programskih rješenja na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta 1 10
Broj projekta iz područja implementacije programskih rješenja na kojima je stručnjak sudjelovao u ulozi voditelja projekta 2 40
2 Posjedovanje Certifikata PMP (Project Management Professional) ili jednakovrijedan certifikat, kojim se dokazuje znanje i iskustvo u vođenju i upravljanju projektima 1 10

 

Izračun ekonomski najpovoljnije ponude vrši se prema formuli:

UB=C+IS

Pri čemu je:

UB – ukupni broj ostvarenih bodova

C – broj bodova ostvarenih za cijenu ponude

IS – broj bodova ostvarenih za specifično iskustvo stručnjaka i posjedovanje Certifikata PMP (Project Management Professional) ili jednakovrijedan certifikat, kojim se dokazuje znanje i iskustvo u vođenju i upravljanju projektima

Ako su dvije ili više valjanih ponuda jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka dostavljenih od strane gospodarskog subjekta, naručitelj može dostavljene podatke provjeriti kod izdavatelja dokumenta, nadležnog tijela ili treće strane koja ima saznanja o relevantnim činjenicama, osim u slučaju ako je gospodarski subjekt upisan u službeni popis odobrenih gospodarskih subjekata u državi članici u kojoj gospodarski subjekt ima poslovni nastan.

 1. Datum, vrijeme i mjesto dostave ponuda

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, na adresu: Grad Ilok,Trg Nikole Iločkog 13, 32 236 Ilok do 18.05.2021. do  14.00 sati.

Pristigle ponude se ne otvaraju javno. Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

 1. Rok za donošenje odluke o odabiru

Rok za donošenje odluke o odabiru ili odluke o poništenju postupka javne nabave iznosi najduže 5 (pet) dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Naručitelj  zadržava pravo poništiti ovaj postupak nabave, odnosno ne odabrati  niti jednu ponudu u bilo kojoj fazi postupka nabave.

Odluku o odabiru ili odluku o poništenju postupka javne nabave s preslikom zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, naručitelj će bez odgode dostaviti svakom gospodarskom subjektu (ponuditelju).

 1. Rok, način i uvjeti plaćanja

Naručitelj se obvezuje plaćati uslugu na žiro račun gospodarskog subjekta temeljem ispostavljenih računa, u roku od 30 (trideset) dana od dana njihova primitka.

 1. Jamstva
  1. Jamstvo za ozbiljnost ponude Ponuditelj je obvezan u ponudi dostaviti jamstvo za ozbiljnost ponude na iznos 5.000,00 kn (pettisućakuna). Jamstvo za ozbiljnost ponude treba biti u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv bez prava protesta s rokom valjanosti najmanje jednakim roku valjanosti ponude. U slučaju zajednice gospodarskih subjekata jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja jedan od članova. Naručitelj će jamstvo za ozbiljnost ponude zadržati i naplatiti u slučaju: – odustajanja ponuditelja od svoje ponude u roku njezine valjanosti, – nedostavljanja ažuriranih popratnih dokumenata sukladno članku 263. Zakona o javnoj nabavi – neprihvaćanja ispravka računske pogreške – odbijanja potpisivanja ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma – nedostavljanja jamstva za uredno ispunjenje ugovora o javnoj nabavi ili okvirnog sporazuma ako okvirni sporazum obvezuje na sklapanje i izvršenje Jamstvo za ozbiljnost ponude dostavlja se u izvorniku u papirnatom obliku. Umjesto tražene bankarske garancije ponuditelj može kao jamstvo za ozbiljnost ponude dati i novčani polog u traženom iznosu i isti uplatiti na račun Naručitelja kako slijedi:
  IBAN: HR 7423900011815400002
  MODEL: HR 68
  POZIV NA BROJ: 9016 – OIB PONUDITELJA (upisuje ponuditelj)
  OPIS PLAĆANJA: Novčani polog u postupku javne nabave
  U tom slučaju ponuditelj prilaže u svojoj ponudi dokaz o uplati novčanog pologa. Dokazom o plaćanju novčanog pologa na temelju kojeg se može utvrditi da je transakcija izvršena smatraju se i neovjerene preslike ili ispisi provedenih naloga za plaćanje, uključujući i onih izdanih u elektroničkom obliku. Trajanje jamstva za ozbiljnost ponude sukladno je roku valjanosti ponude, a gospodarski subjekt može dostaviti jamstvo koje je duže od roka valjanosti ponude. Ako tijekom postupka  nabave istekne rok valjanosti ponude i jamstva za ozbiljnost ponude, Naručitelj će prije odabira zatražiti produženje roka valjanosti ponude i jamstva od ponuditelja koji je podnio ekonomski najpovoljniju ponudu u primjerenom roku ne kraćem od 5 (pet) dana. Naručitelj je obvezan vratiti ponuditeljima jamstvo za ozbiljnost ponude u roku od 10 (deset) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi odnosno dostave jamstva za uredno izvršenje ugovora o javnoj nabavi, a presliku jamstva obvezan je pohraniti.
 2. Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Odabrani ponuditelj je obvezan dostaviti javnom naručitelju, u roku od 8 (osam) dana od dana potpisivanja ugovora o javnoj nabavi, jamstvo za uredno ispunjenje ugovora, u iznosu od 10% (deset posto) vrijednosti ugovora bez PDV – a, a u obliku bezuvjetne i neopozive bankarske garancije, naplative od banke na prvi poziv, bez prava protesta.
 3. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
  Jamstveni rok za navedene usluge je 2 godina.
  Prije isplate okončane situacije/računa  odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor obvezan je dostaviti jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u visini od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih usluga bez poreza na dodanu vrijednost (bez PDV-a) po okončanom obračunu. Rok važenja navedenog jamstva mora biti 1 (jedan) mjesec duže od roka za otklanjanje nedostataka .
  Navedeno jamstvo odabrani ponuditelj s kojim je sklopljen ugovor o javnoj nabavi obvezan je dostaviti u obliku bankovne garancije koja mora biti plativa na prvi poziv i bez prigovora na iznos u visini od 10% (deset posto) ukupne vrijednosti izvedenih radova bez poreza na dodanu vrijednost (bez PDV-a) po okončanom obračunu, a na kojoj je kao korisnik naznačen Grad Ilok sukladno članku 1039. Zakona o obveznim odnosima (NN 35/2005, 41/2008, 125/2011, 78/2015 i 29/2018) s  naznačenim jamstvenim rokom ponuditelja.

Gradonačelnica:
Marina Budimir dr. med. spec.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.