Odluka o poništenju postupka jednostavne nabave

Preuzmite dokument odluke:

KLASA: 406-09/21-01/11
URBROJ: 2196/02-01-21-4
U Iloku,05.05.2021 .godine

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18,19/19,4/20 i «Službeni glasnik Grada Iloka 2/21) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11 ,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. god.

Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

Odluku o poništenju postupka jednostavne nabave

Članak 1.

Poništava se postupak jednostavne nabave za: Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka ,objavljen na web stranici Grada Iloka

29.travnja 2021 .godine.

Članak 2.

Podaci o naručitelju i predmetu nabave:

Naručitelj: Grad Ilok, Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok.

Predmet nabave: Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka

Evidencijski broj nabave: 48/2021

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje:

Sukladno Pravilniku o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/2001/11,URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine u postupku jednostavne nabave broj: 48/2021, Grad Ilok proveo je postupak jednostavne nabave za: Usluga implementacije proračunskog aplikativnog rješenja za gradsku upravu Grada Iloka

Naručitelj zadržava pravo poništiti postupak jednostavne nabave, prije ili nakon isteka roka za dostavu ponuda, bez posebnog pisanog obrazloženja.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.