Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite

Preuzmite dokument odluke:

KLASA:810-01/20-01/09
URBROJ: 2196/02-01-21-25
Ilok,  08. lipanj 2021. godine

 

Na temelju članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18, 31/20 i 20/1), članka 5. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21),  gradonačelnica Grada Iloka Marina Budimir dr.med., donosi

Odluku o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka

Članak 1.

Osniva se Stožer civilne zaštite Grada Iloka. U Stožer civilne zaštite Grada  Iloka imenuju se načelnik, zamjenik načelnika i članovi Stožera.

Članak 2.

mr.sc. Ivana Arambašić dipl.iur, imenuje se za načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

Članak 3.

Ivan Klasanović, imenuje se zamjenikom načelnika Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

Članak 4.

Za članove Stožera civilne zaštite Iloka imenuju se:

 • Ivan Klasanović, zamjenik načelnika stožera CZ Grada Iloka
 • Tarle Mario, Ravnateljstvo CZ, Područni ured Osijek, služba CZ Vukovar
 • Ivica Bošnjak, JVP Ilok
 • Davor Kopilaš, Kom Ilok d.o.o.
 • Mučaji Mirko, M. Gupca 121, Ilok
 • Rogić Josip, A. Stepinca, Ilok
 • Adamčić Vlatko, Križnog puta 25, Bapska
 • Mario Karamatić, PGP Ilok
 • Snježana Hrkač, Dom zdravlja Vukovar-Ilok
 • Đurđica Tilović, Grad Ilok
 • Joško Radanović, Komunalije d.o.o,
 • Ivica Prskalo, GDCK Ilok
 • Vidaković Tomislav, Srijemska, Ilok
 • Tanocki Zvonimir, HGSS, Grobljanska1, Vinkovci

Članak 5.

Stožer civilne zaštite je tijelo (stručno, operativno i koordinativno) koje usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite u pripremnoj fazi prije nastanka posljedica  izvanrednog događaja i tijekom provođenja mjera i aktivnosti civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama.

Članak 6.

Stožer civilne zaštite obavlja zadaće koje se odnose na prikupljanje i obradu informacija ranog upozoravanja o mogućnosti nastanka velike nesreće i katastrofe, za svaku veliku nesreću i katastrofu priprema detaljne i specifične radne operativne postupke od značaja za koordiniranje djelovanja operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravlja reagiranjem sustava civilne zaštite, obavlja poslove informiranja javnosti i predlažu donošenje odluke o prestanku provođenja mjera i aktivnosti sustava civilne zaštite u velikoj nesreći i katastrofi.

Članak 7.

Pozivanje i aktiviranje Stožera civilne zaštite nalaže Načelnik Stožera, odnosno osoba koju

Načelnik Stožera ovlasti.

Članovi Stožera civilne zaštite pozivaju se putem Javne vatrogasne postrojbe Grada Iloka na način utvrđen Planom pozivanja Stožera civilne zaštite Grada Iloka.

Članak 8.

Sredstva za rad Stožera civilne zaštite osiguravaju se u Proračunu Grada Iloka.

Grad Ilok osigurava uvjete za rad Stožera civilne zaštite.

Administrativno-tehničke poslove za rad Stožera civilne zaštite obavlja nadležno upravno

tijelo Grada Iloka u čijem djelokrugu su poslovi civilne zaštite.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o osnivanju i imenovanju načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije broj 11/2017).

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

 

Gradonačelnica

Marina Budimir dr.med.

 

OBRAZLOŽENJE

 1. PRAVNI OSNOV ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni osnov za donošenje ove Odluke sadržan je u članku 24. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i 118/18, 31/20 i 20/1), članka 5. Pravilnika o sastavu Stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova Stožera civilne zaštite („Narodne novine“ broj 126/19 i 17/20) i članka 42. Statuta Grada Iloka («Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20 i „Službeni glasnik Grada Iloka“ 2/21).

 1. RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA

Na temelju članka 24. Zakona o sustavu civilne zaštite, članka 5. Pravilnika o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite, izvršno tijelo jedinica lokalne samouprave osniva i imenuju članove stožera civilne zaštite. Članovi stožera civilne zaštite imenuju se od predstavnika operativnih snaga sustava civilne zaštite, upravnih tijela jedinice lokalne samouprave i drugih pravnih osoba od osobite važnosti za sustav civilne zaštite jedinice lokalne samouprave, a čiji članovi se imenuju po prijedlogu navedenih službi. Sukladno članku 7. Pravilnika, načelnika i zamjenika načelnika stožera civilne zaštite u pravilu se imenuje iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite, zamjenika izvršnih tijela ili pročelnika upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Operativne snage iz čijih se redova mogu imenovati članovi stožera civilne zaštite su: vatrogastvo, društva Crvenog križa, stanice Hrvatske gorske službe spašavanja, druge udruge građana te pravne osobe od značaja za sustav civilne zaštite na razini jedinice lokalne samouprave i predstavnik postrojbi civilne zaštite, a članovima stožera mogu se imenovati i pročelnici upravnih tijela jedinica lokalne samouprave. Članovi stožera civilne zaštite jedinice lokalne samouprave po dužnosti su rukovodeća osoba policijske postaje, predstavnik područnog ureda središnjeg tijela državne uprave nadležnog za poslove civilne zaštite, vatrogasni zapovjednik, predstavnik Crvenog križa i čelna osoba zdravstvene ustanove. Odluka o osnivanju stožera civilne zaštite objavljuje se u službenom glasilu Grada Iloka.

Izradila: Silvija Dološić univ.spec.iur.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.