Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Iloka

Preuzmite dokument:

KLASA: 402-08/21-01/07
URBROJ: 2196/02-01-21-1
Ilok, 08. veljače 2021. godine

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) te čl. 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko srijemske županije br. 11/13, 04/18 i 9/19), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (“Narodne novine”, broj 74/14, 70/17 i 98/19), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija – nastavno Zakon (“Narodne novine” broj 121/14), Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge – nastavno: Uredba (“Narodne novine” broj 26/15), Gradonačelnik Grada Iloka Marina Budimir (u nastavku teksta: Gradonačelnik) donosi 

PRAVILNIK O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA GRADA ILOKA            

Opće odredbe

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Grada Iloka udrugama čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Iloka.

            Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i na druge organizacije civilnoga društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku teksta: Javni natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

            Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa i projekata ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Grad Ilok. Iznosi financiranja tih programa i projekata biti će definirani na temelju prijedloga nadležnog upravnog odjela Grada Iloka i u proračunu Grada Iloka.

Članak 2.

Odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama i drugim organizacijama civilnoga društva  (u nastavku teksta: udruge) odobravaju financijska sredstva proračuna Grada Iloka za:

 • provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima Grada Iloka,
 • provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,
 • obavljanje određene javne ovlasti na području Grada povjerene posebnim zakonom,
 • pružanje socijalnih usluga na području Grada temeljem posebnog propisa,
 • sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Grada,
 • podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Grada,
 • donacije i druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Grada.

Odredbe ovog Pravilnika na odgovarajući način primjenjuju se i kada se udrugama odobravaju nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji, a Grad Ilok će natječajima i javnim pozivima poticati organizacije civilnog društva na izradu višegodišnjih programa u svrhu izgradnje kapaciteta i razvoja civilnoga društva u Gradu Iloku.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području grada i razvoja grada općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog problema na dijelu ili cijelom području Grada Iloka osmisli i provodi dio građana Grada Iloka, u pravilu su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanje razine kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.

Članak 3.

Gradonačelnik će utvrditi prioritetna područja za financiranje projekata i programa te jednokratnih aktivnosti udruga i za to planirati sredstva u Proračunu Grada odnosno za pojedina područja i u programima javnih potreba Grada za svaku kalendarsku godinu. U slučaju da pojedina prioritetna područja financiranja nisu utvrđena strateškim i razvojnim dokumentima Grada u samom natječaju utvrđivat će se ciljevi od interesa za opće dobro Grada koje je potrebno dokazati kvalitetom programa i projekata.

Sredstva se dodjeljuju udrugama koje su registrirane, a sjedište im je na području Grada Iloka i to u sljedećim područjima djelovanja:

 • odgoj i obrazovanje,
 • razvoj civilnog društva
 • osnaživanje djece i mladih za vlastiti razvoj i aktivno djelovanje u društvu,
 • volonterizam,
 • ljudska i manjinska prava,
 • kultura,
 • šport,
 • turizam,
 • socijalna skrb,
 • branitelji i stradalnici Domovinskog rata,
 • umirovljenici i osobe treće životne dobi,
 • zaštita zdravlja,
 • zaštita okoliša i prirode,
 • ostala područja djelovanja

Sredstva se mogu dodijeliti udrugama koje su registrirane, a sjedište im je izvan Grada Iloka samo ukoliko svoje prijavljene projektne aktivnosti provode na području Grada Iloka.  

Vrste podrške

Članak 4.

Grad Ilok će  financijska sredstva dodjeljivati kroz:

 • Institucionalne podrške – podrške za organizacijski razvoj i poslovanje udruga kojima se osigurava trajnost i stabilnost rada onih udruga koje su od posebnog značaja za Grad;
 • Programske podrške – godišnje ili višegodišnje podrške programima koji uključuju niz povezanih aktivnosti koje jačaju kapacitete civilnog društva u Gradu Iloku te kontinuirano doprinose zadovoljavanju javnih potreba građana;
 • Projektne podrške – za projekte koji su usmjereni rješavanju određenih problema i realizaciji zacrtanog cilja u određenom vremenskom roku i s definiranim resursima i troškovima;
 • Podrške održavanju jednodnevnih i višednevnih manifestacija koje obogaćuju ponudu Grada, a mogu biti sportske, kulturne, zabavne, turističke, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge;
 • Partnerske podrške – podrške za projekte koje udruge provode u partnerstvu s Gradom ili drugim partnerima na razini lokalne i/ili regionalne samouprave ili nacionalnoj razini;
 • Podrške za sufinanciranje projekata financiranih iz drugih izvora – podrške za sufinanciranje projekata koje udruge realiziraju sredstvima drugih donatora (ministarstva, fondovi EU, druge domaći i strani donatori)
 • Nefinancijske podrške u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjene udrugama koje provode programe i projekte.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja i kapaciteti za provedbu natječaja

Članak 5.

Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje  programa, projekata i ostalih podrški iz članak 4. (u nastavku teksta: programi ili projekti) u područjima definiranim člankom 3. nadležan je Jedinstveni upravni odjel Grada Iloka.

            Nadležni odjel, sukladno Pravilniku o unutarnjem redu gradske uprave Grada Iloka, osigurava organizacijske i ljudske kapacitete za primjenu osnovnih standarda planiranja i financiranja, ugovaranja i praćenja provedbe i izvještavanja, vrednovanja rezultata programa i projekata iz svog djelokruga, a sukladno ovom Pravilniku i Uredbi. 

Članak 6.

Nadležni odjel će izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe, projekte i ostale aktivnosti te ih učiniti dostupnim udrugama do objave ili pri objavi javnog poziva ili natječaja.

Zadaće su odjela iz prethodnog članka Pravilnika u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama sljedeće:

 • predložiti prioritete i programska područja natječaja
 • predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave
 • predložiti natječajnu dokumentaciju
 • javna objava i provedba natječaja
 • utvrditi prijedlog sastava ocjenjivačkog povjerenstva odnosno stručnih radnih skupina za ocjenu projekata i programa
 • razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja
 • utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga
 • organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih temeljem natječaja i
 • pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge.

Mjerila za financiranje

Članak 7.

            Grad Ilok će dodjeljivati sredstva za financiranje programa ili projekata udrugama uz uvjet da:

 • su upisani u Registar udruga;
 • su upisani u Registar neprofitnih organizacija i vode transparentno financijsko poslovanje u skladu s propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;
 • su svoj statut (ili drugi temeljni akt) uskladili s odredbama zakona na temelju kojeg je organizacija osnovana,
 • je osoba ovlaštena za zastupanje udruge prilikom prijave na javni natječaj u važećem mandatu;
 • program/projekt, inicijativa ili druga aktivnost koju prijave na javni natječaj Grada Iloka, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada Iloka definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Iloka i sve druge obaveze prema Gradu Iloku;
 • nemaju dugovanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Iloka te prema ustanovama kojima je Grad Ilok osnivač
 • se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;
 • uredno predaju sva izvješća Gradu Iloku.

Članak 8.

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Grad Ilok može natječajem propisati i dodatne uvjete koje udruge trebaju ispunjavati u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:

 • primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama
 • uključenost volonterskog rada, posebice mladih, koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu
 • umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

Članak 9.

Grad Ilok neće financirati programe i projekte udruga koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem.

Grad Ilok neće iz proračuna Grada Iloka financirati aktivnosti udruga koje se sukladno zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga, neovisno da li ih je udruga kao takve upisala u Statut i prijavila nadležnom tijelu ili ne.

Javni natječaj

Članak 10.

Financiranje programa i projekata u slučajevima i područjima navedenim u čl. 2. i čl. 3. ovog Pravilnika provodi se putem Javnog natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava, a kojeg raspisuje Gradonačelnik Grada Ilok.

Gradonačelnik raspisuje Javni natječaj najmanje jednom godišnje za prikupljanje prijava.

Godišnji plan raspisivanja javnih natječaja donosi gradonačelnik u roku od 30 dana od prihvaćanja proračuna za sljedeću godinu, a isti se objavljuje na mrežnim  stranicama Grada Iloka i Ureda za udruge Vlade RH. Godišnji plan raspisivanja natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Javnim natječajem određuju se rokovi i uvjeti za podnošenje prijava, sklapanje  ugovora o korištenju  potpore te  izvješćivanja  u  vezi utroška dobivenih  sredstava.

Način komunikacije između Korisnika i Grada Iloka definirat će se uvjetima natječaja odnosno ugovorom, a može se obavljati elektronički, pisanim putem, preporučenom poštom s povratnicom ili predajom na urudžbeni  zapisnik.

Postupak dodjele nefinancijskih potpora u pravima, pokretninama i nekretninama namijenjenih udrugama obavlja se u skladu s drugim općim aktima Grada Iloka i s ovim Pravilnikom.

Članak 11.

Dokumentaciju za provedbu natječaja, na prijedlog nadležnih upravnih odjela, utvrđuje Gradonačelnik. 

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

 1. tekst Javnog poziva,
 2. upute za prijavitelje,
 3. obrasce za prijavu programa ili projekta:
  • obrazac opisa programa ili projekta
  • obrazac proračuna programa ili projekta
 4. prilozi koji se prilažu prijavi
 5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili projekta
 6. obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz drugih javnih izvora
 7. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja
 8. obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta
 9. obrasce za izvještavanje:
  • obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili projekta
  • obrazac financijskog izvještaja provedbe programa ili projekta.

Prilog može biti: dokaz o registraciji, dokaz o transparentnom financijskom poslovanju, dokaz o plaćenim davanjima prema državnom proračunu, potvrda o nekažnjavanju i slično.

Ovisno o vrsti natječaja, odjel Grada Iloka može predložiti, a Gradonačelnik Grada Iloka utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:

 1. obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo
 2. obrazac životopisa voditelja programa ili projekta
 3. obrazac sporazuma o partnerstvu u provedbi programa ili projekta
 4. obrazac izjave izvoditelja aktivnosti naveden u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da je upoznat s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi
 5. obrazac izjave o suglasnosti za uvid u kaznenu evidenciju

Članak 12.

            Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Iloka i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u lokalnim medijima te na društvenim mrežama kao i slanjem elektroničke pošte na odgovarajuće adrese. Javnost se može obavijestiti o otvorenom natječaju i putem tiskovne konferencije.

Članak 13.

Financijska sredstva (donacija) iz proračuna Grada Iloka dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

 • u opravdanim i iznimnim slučajevima, kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,
 • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,
 • kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom  dodijeljene određene javne ovlasti,
 • kada se prema mišljenju Povjerenstva, u čijem radu sudjeluju predstavnici Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

U navedenim iznimnim slučajevima financijska sredstva mogu se dodijeliti i udrugama koje nemaju sjedište i ne djeluju na području Grada Iloka.

Članak 14.

Korisnik podnosi Prijavu za financiranje programa i projekata na propisanim obrascima koji su sastavni dijelovi natječajne dokumentacije. 

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se putem računala te se dostavljaju u papirnatom obliku, sukladno uvjetima Javnog poziva i Uputa za prijavitelje. Svi propisani obrasci trebaju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje udruge i dostavljeni u izvorniku.  

Prijava se  podnosi   do  roka  utvrđenog  Javnim pozivom, koji ne može biti kraći od 30 dana od datuma objave Javnog poziva, preporučeno poštom ili osobno (predaja na urudžbeni zapisnik), uz napomenu (npr. naziv natječaja).

Sve pristigle prijave uvode se u urudžbeni upisnik po redu zaprimanja.

Procjena prijava i donošenje odluke o dodjeli sredstava

Članak 16.

            U slučaju promjene podataka iz prijave (naziv, adresa, ime banke i broj žiro-računa (IBAN), ovlaštena osoba za zastupanje), Korisnik se obvezuje dostaviti ažurne podatke i dokaze u roku od 30 dana od dana nastanka promjene.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Članak 17.

             Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Gradonačelnik Grada Iloka imenovat će Povjerenstvo od tri člana za administrativnu provjeru pristiglih prijava iz redova službenika gradske uprave, a sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe.

Povjerenstvo obavlja uvid u dostavljenu dokumentaciju i o tome sastavlja zapisnik. Svaki član Povjerenstva potpisom dokazuje točnost utvrđenoga te da je dokumentacija pregledana.

Provjera ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja pristiglih prijava ne smije trajati duže od 10 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj.

Članak 18.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta provjerava se:

 • je li prijava dostavljena na pravi javni natječaj i u zadanome roku
 • je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u javnom natječaju
 • je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva
 • jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja
 • jesu li dostavljeni i potpisani svi obvezni obrasci te
 • jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Nakon provjere svih pristiglih i zaprimljenih prijava u odnosu na formalne uvjete, Povjerenstvo izrađuje popis svih prijava koje su zadovoljile formalne uvjete i koje upućuju na procjenu kvalitete, kao i popis svih prijava koji nisu zadovoljili formalne uvjete. Popisi mogu biti sastavni dio zapisnika koji sastavlja Povjerenstvo.

Članak 19.

            Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od najviše tri dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana, podnijeti prigovor pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Grada Iloka  koji će u roku od 8 radnih dana od primitka prigovora odlučiti o istome.

            U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Prigovor ne odgađa izvršenje navedenih odluka i provedbu Natječaja.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata

Članak 20.

Povjerenstvo za ocjenjivanje kvalitete/vrijednosti prijava je stručno tijelo koje imenuje Gradonačelnik sukladno kriterijima utvrđenim ovim Pravilnikom i Uredbom.

Članovi Povjerenstva su službenici Grada Iloka.

Povjerenstvo ima 3 člana.

Za svakog člana Povjerenstva imenuje se zamjenski član. Funkcija zamjenskog člana aktivira se u slučajevima postojanja sukoba interesa člana Povjerenstva po pojedinom predmetnom postupku dodjele sredstava ili u slučaju spriječenosti člana Povjerenstva.

Svi članovi Povjerenstva dužni su potpisati izjavu o nepristranosti i povjerljivosti.

Rad Povjerenstva je pravovaljan ukoliko je prisutna natpolovična većina.

Članovi Povjerenstva između sebe izabrat će Predsjednika Povjerenstva.

Članak 21.

Povjerenstvo ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani uputama za prijavitelje te daje prijedlog gradonačelniku za odobravanje financijskih sredstava za programe/projekte.

Postupak ocjenjivanja provodi se bodovanjem svakog projekta/programa, a bodovnu ljestvicu utvrđuje Gradonačelnik u uputama za prijavitelja koja je sastavni dio natječaja. Povjerenstvo formira listu rezultata za svako Prioritetno područje natječaja.

Pregovaranja o predloženim aktivnostima i iznosima potpore (čišćenje proračuna) i ugovaranje

Članak 22.

S udrugama čije prijave budu predložene za financiranje, stručne službe Grada Iloka mogu pregovarati o predloženim aktivnostima u opisnom dijelu projekta i/ili stavkama proračuna u okviru podnesene prijave, a uzimajući u obzir ocjenu Povjerenstva za ocjenu i procjenu kvalitete/vrijednosti prijava. Tim postupkom se predložene aktivnosti i proračun, koje je udruga predložila u prijavi, mogu u slučaju potrebe mijenjati. Postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora.

Na temelju prijedloga Povjerenstva i provedenog pregovaranja, odluku o odobravanju financijskih sredstava donosi Gradonačelnik Grada Iloka.         

Nakon donošenja odluke o programima/projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad Ilok će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja kao i popis onih kojima sredstva nisu odobrena.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 23.

 Grad Ilok će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor.

Prigovori se podnose Jedinstvenom upravnom odjelu Grada Iloka u pisanom obliku, u roku od osam dana od dana objave Odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava projektima/programima, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice donosi pročelnik u roku od 8 dana od zaprimanja prigovora.

Temeljem odluke pročelnika po prigovoru odluka o dodjeli financijskih sredstava je konačna.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata i praćenje provedbe

Članak 24.

Sa svim udrugama i prihvatljivim prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva, Grad Ilok će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 10 dana od dana donošenja odluke o raspodjeli i dodjeli financijskih sredstava.

Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora urediti će se temeljem odredbi Uredbe i drugih pozitivnih propisa Republike Hrvatske i Grada Iloka.

Temeljem sklopljenih ugovora Odsjek za proračun i financije Grada Iloka vrši isplatu potpore na račun Korisnika u rokovima utvrđenim Ugovorom.

Sastavni dio Ugovora je i proračun odobrenog projekta odnosno u Ugovoru su navedene stavke proračune i iznosi koji su odobreni.

Članak 25.

Grad Ilok će u suradnji s Korisnikom, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Pravilniku o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i registru neprofitnih organizacija, Uredbi, ovim Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Članak 26.

Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam Korisnik financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata  programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 27.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Grad Ilok neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se u potpunosti već financiraju iz drugih izvora i/ili po posebnim propisima – kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora. U slučaju koordiniranog sufinanciranja iz više različitih izvora ukupno financiranje ne može premašiti 100% ukupne vrijednosti predloženog programa ili projekta.

Prihvatljivost troškova

Članak 28.

Odobrena sredstva financijske potpore Korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđene proračunom i ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja Grada Iloka smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Članak 29.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao Korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • nastali su u razdoblju provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Natječajem se može definirati da su prihvatljivi troškovi i troškovi nastali prije raspisivanja natječaja, ukoliko se radi o aktivnostima projekta ili programa tekuće godine koje iz objektivnih razloga ne mogu biti realizirane nakon potpisivanja ugovora.
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa
 • nužni su za provedbu programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava
 • mogu biti identificirani i provjereni i računovodstveno su evidentirani kod Korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija
 • trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u pogledu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 30.

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 • troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe,
 • putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade definiranima svakim zasebnim natječajem
 • troškovi kupnje ili unajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama
 • troškovi potrošne robe
 • troškovi podugovaranja
 • troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Članak 31.

Osim izravnih, Korisniku sredstava može se odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta, bankarske usluge  i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani isključivo s provedbom programa.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 32.

Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ako u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava nije navedeno drugačije, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati sufinanciranjem u proračunu projekta ili programa kada ih plaća Korisnik ili njegovi  partneri. Ako opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 33.

Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.

Ako nije drugačije izračunata vrijednost pojedine vrste usluga, vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 30 kuna/sat.

Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje služe za određivanje plaća zaposlenika) koja može biti veća od definiranog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, Korisnik će izvještavati samo u okvirima natječajem definirane vrijednosti volonterskog sata.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 34.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

 • dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
 • dospjele kamate;
 • stavke koje se već financiraju iz drugih javnih izvora;
 • kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;
 • gubitci na tečajnim razlikama;
 • zajmovi trećim stranama.

Modeli plaćanja

Članak 35.

Grad Ilok će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 36.

Grad će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalni postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja.

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti  od strane Korisnika financiranja

Članak 37.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje programa ili projekta koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz program ili projekt moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi.

Članak 38.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili putem kontrola na licu mjesta, provođenje programa ili projekta i po potrebi izvrše reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje programa ili projekta, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate

Povrat sredstava

Članak 39.

Grad Ilok će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:

 • nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,
 • nije utrošio sva odobrena sredstva,
 • sredstva nije koristio namjenski,
 • iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 40.

 Korisnik financiranja će Gradu Iloku, najkasnije u roku od 30 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini, vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko Korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdio Grad, Korisnik nema pravo na financiranje projekata i programa u idućoj kalendarskoj godini.

Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje Korisnik financiranja ima prema Gradu Iloku. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

Završne odredbe

Članak 41.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 42.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Grada Iloka koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s Uredbom i Zakonom, primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata.

Članak 43.

Donošenjem ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o financiranju javnih potreba Grada Iloka donesen 19. veljače 2019. godine (KLASA: 402-08/20-01/01, URBROJ: 2196/02-01-20-7).

Članak 44.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Iloka i na mrežnim stranicama Grada Iloka.                                   

Gradonačelnica Grada Iloka

Marina Budimir, dr. med.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.