Rješenje o imenovanju v. d. ravnateljice Muzeja grada Iloka

Preuzmite rješenje:

KLASA: 612-05/20-01/02
URBROJ: 2196/02-01-21-33
Ilok, 10. lipnja 2021.

Na temelju članka 38. i članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama („Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 48. stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) članka 26. stavka 13. Zakona o muzejima (“Narodne novine” br. 61/18, 98/19) i članka 42. stavka 1. točke 7. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka 10. lipnja 2021. godine donosi

RJEŠENJE o imenovanju v. d. ravnateljice Muzeja grada Iloka

Članak 1.

Gospođa Marina Čalić Polegubić iz Iloka, Zrinski Frankopana 15, OIB: 83054327844 imenuje se za v. d. ravnateljicu Muzeja grada Iloka, počevši s danom 10. lipnja 2021. godine, do imenovanja ravnatelja, a najdulje do godinu dana.

Članak 2.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

 

                                                                                                 Gradonačelnica:

                                                                                          Marina Budimir, dr. med.

Obrazloženje

Gradonačelnica Grada Iloka je 09. lipnja 2021. donijela Rješenje o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka KLASA: 612-05/20-01/02, URBROJ: 2196/02-01-21-32, kojim se Maja Barić razrješuje dužnosti ravnateljice Muzeja grada Iloka s danom 09. lipnja 2021. godine.

Sukladno navedenom, Gradonačelnica u ime osnivača imenuje vršitelja dužnosti ravnatelja, počevši s danom 10. lipnja 2021. godine, do imenovanja ravnatelja na temelju provedenog natječaja, ali najdulje na vrijeme do godinu dana.

Budući da gđa. Marina Čalić Polegubić ispunjava uvjete za vršitelja dužnosti ravnatelja, riješeno je kao u izreci.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.