Rješenje o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka

Preuzmite dokument rješenja:

KLASA: 612-05/20-01/02
URBROJ: 2196/02-01-21-32
Ilok, 09. lipnja 2021.

Na temelju članka 38. i 44. stavka 1. Zakona o ustanovama („Narodne novine” br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19), članka 26. stavak 3. Zakona o muzejima («Narodne novine» br. 61/18, 98/19), članka 42. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), te na temelju Mišljenja Ministarstva pravosuđa i uprave KLASA: 023-01/20-01/470, URBROJ: 514-U-05-02-01/1-20-3 od 17. studenoga 2020. i na prijedlog Upravnog vijeća Muzeja grada Iloka, gradonačelnica Grada Iloka 09. lipnja 2021. godine donosi

RJEŠENJE o razrješenju ravnateljice Muzeja grada Iloka

Članak 1.

MAJA BARIĆ, mag. art. iz Iloka, J.J.Strossmayera 49 A, razrješuje se dužnosti ravnateljice Muzeja grada Iloka s danom 09. lipnja 2021. godine zbog ispunjenih uvjeta iz članka 44. stavka 2. točka 3. i 4. Zakona o ustanovama.

Članak 2.

Nalaže se Upravnom vijeću Muzeja grada Iloka raskinuti ugovor o radu zaključen 23.12.2020. s gđom Barić s danom 09. lipnja 2021. god.

Maji Barić pripadaju prava sukladno propisima o radu.

Članak 3.

            Razriješena osoba može odluku o razrješenju pobijati tužbom pred nadležnim sudom u roku od trideset dana od dana zaprimanja odluke o razrješenju ako smatra da nisu postojali razlozi za razrješenje iz članka 44. stavka 2. Zakona o ustanovama  ili da je u postupku donošenja odluke o razrješenju došlo do povrede koja je značajno utjecala na ishod postupka.

Članak 4.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Iloka. 

 

                                                                                                 Gradonačelnica:

                                                                                          Marina Budimir, dr. med.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.