Odluka o proglašenju Dana žalosti na području Grada Iloka

Preuzmite dokument odluke:

KLASA: 610-01/21-01/02
URBROJ: 2196/02-01-21-1
Ilok, 20. lipnja 2021. godine

Na temelju članka 42. stavak 29. Statuta Grada Iloka „Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije 13/11, 04/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik” Grada Iloka br. 2/21), gradonačelnica Grada Iloka dana 20. lipnja 2021. godine, donosi

ODLUKA o proglašenju Dana žalosti na području grada Iloka

I.

Grad Ilok proglašava ponedjeljak 21. lipnja 2021. godine Danom žalosti na području grada Iloka povodom iznenadne smrti Eme Groznice.

II.

Dan žalosti obilježiti će se spuštanjem zastave Republike Hrvatske i Grada Iloka na pola koplja na zgradi gradske uprave Grada Iloka, kao i na ostalim zgradama u kojima je sjedište pravnih osoba ili fizičkih osoba koje obavljaju samostalnu djelatnost.

III.

Tijekom Dana žalosti neće se održavati programi i događaji sa zabavnim obilježjima.

Pozivaju se pravne i fizičke osobe koje obavljaju ugostiteljsku djelatnost da svoje poslove obavljaju primjereno Danu žalosti.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u „Službenom glasniku Grada Iloka”

Bookmark the permalink.

Comments are closed.