Rješenje o preventivnoj zaštiti arheološkog nalazišta “Antički akvadukt”

Preuzmite dokument rješenja:

KONZERVATORSKI ODJEL U VUKOVARU
KLASA: UP/l-612-08/21-05/0085
URBROJ: 532-05-02-1911-21-1
Vukovar, 21.06.2021.

Ministarstvo kulture i medija, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Vukovaru, na temelju članka 10., a u svezi s člankom 6. stavkom 1. točkom 12. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (‘NN” 69/99, 1 51/03, 157/03, 87/09, 88/1 0, 61/1 1, 25/12, 136/12,157/13, 152/14, 98/15, 44/17, 90/1 8, 32/20, 62/20) i članka 2. Pravilnika o obliku, sadržaju i načinu vođenja Registra kulturnih dobara Republike Hrvatske (”NN” 89/1 1 , 130/1 3), rješavajući po službenoj dužnosti, donosi:

RJ E Š E NJ E

1.

Antičko arheološko nalazište ”Antički akvadukt” u Iloku stavlja se pod preventivnu zaštitu  do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, sukladno članku 10. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, a najduže šest godina od dana donošenja ovoga Rješenja  do 21.06.2027.

2.

Preventivna zaštita nalazišta odnosi se na područje unutar prostornih međa sljedeće katastarske čestice – dio k.č.br.: 6046/6 (z.k.ul. 5825, 2689m2 od ukupno 11531m2 ), 1<50. Ilok unutar poligona određenog sljedećim točkama: T1 E=724623 N=5009002, T2 E=724630 N=50090000, T3 E=725004 N=5009292, T4 E=725009 N-5009291, među između točaka T1 i T3 te T2 i T4 čini međa katastarske čestice.

Koordinate su određene u koordinatnome sustavu HTRS96/TM

Kopija Izvoda iz katastarskog plana Državne geodetske uprave, Područnog ureda za katastar Vukovar, Ispostava Ilok, Klasa: 935-06/21-01/94, Ubroj: 541-27-02/7-21-2 od 08.06.2021. u mjerilu 1 • 4000 (izvorno mjerilo 1 : 2000) s ucrtanim prostornim medama preventivno zaštićenoga dobra sastavni je dio ovoga Rješenja.

3.

Na području dobra iz točke 1. ovoga Rješenja primjenjuje se sljedeći sustav mjera zaštite:                                

  • zaštitni i drugi radovi na preventivno zaštićenom dobru iz točke 1. i unutar prostornih međa iz točke 2. izreke ovoga Rješenja mogu se poduzeti samo uz prethodno odobrenje nadležnoga tijela;
  • građevinske intervencije u prostoru uvjetovane su prethodnim arheološkim istraživanjima u skladu s posebnim uvjetima, a svaki je mogući zahvat podređen rezultatima provedenih istraživanja;
  • nije dopušteno kretanje strojevima preko otvora akvadukta, zatrpavanje otvora akvadukta, sustavna sadnja novih stabala na nalazište — osim samoniklog raslinja, vađenje panjeva srušenih stabala, razgradnja vidljivih zidanih dijelova akvadukta i odnošenje građevinskog materijala od kojih je načinjen akvadukt;
  • dopuštena je upotreba na dosadašnji način — u naravi neobrađeno zemljište pod samoniklim raslinjem i šumom, a za sve ostale radove koji uključuju sječu stabala, izvlačenje stabala i druge intervencije te promjenu namjene potrebno je ishoditi posebne uvjete zaštite i prethodno odobren nadležnog tijela;
  • ako se prilikom dopuštenih radova na dobru iz točke 1. i unutar prostornih međa iz točke 2. ovoga Rješenja naiđe na arheološke nalaze, nalaznik je dužan o tome obavijestiti nadležni konzervatorski odjel i nadležni muzej, obustaviti radove, a predmete predati na privremenu pohranu muzeju do odluke o trajnoj pohrani,  
  • na preventivno zaštićenom dobru iz točke 1 . i unutar prostornih međa iz točke 2. izreke ovoga Rješenja nije dozvoljena nivelacije tla bilo koje vrste, odnosno izmjena topografskih karakteristika nalazišta smanjivanjem ili povećavanjem visine tla bez odobrenja nadležnog tijela.
  • vlasnik kao i drugi imatelj dobra dužan je provoditi sve mjere zaštite koje se odnose na održavanje predmetnoga dobra, a odredi ih nadležno tijelo;  
  • predmetno dobro ili njegovi dijelovi mogu biti predmet kupoprodaje samo pod uvjetima iz članaka 36. – 40. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara;

4.

Na dobro iz točke 1. izreke ovoga Rješenja primjenjuje se u potpunosti Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara i svi propisi koji se odnose na kulturna dobra.

5.

Dobro iz točke 1. izreke ovoga Rješenja upisat će se u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske — Listu preventivno zaštićenih dobara.

6.

Nadležni sud izvršit će zabilježbu ovoga Rješenja u zemljišnoj knjizi, a Ured za katastar zabilježbu u katastru.

7.

Žalba ne odgađa izvršenje ovoga Rješenja.

O b r a z l o ž e nj e

Arheološko nalazište ”Antički akvadukt” smješteno je 4,3 km južno od središta naselja Ilok. aemljiśnoknjižni naziv k.č.brș 6046/6-k.o=llok je’Plandište”. Područje sjeveroistočno nosi naziv ”Cigan”, a područje sjeverozapadno ”Veliko brdo”. Topografski se radi o putu koji prati dno surduka između dvije strme padine te se strmo spušta iz smjera jugozapada prema sjeveroistoku. Najbliži katastarski toponim je ”Veliko brdo” na zapadu i ”Orlinac” (Oklinac) na istoku. Nalazište je otkriveno prilikom terenskog pregleda — rekognosciranja koje je u veljači 2021. proveo Muzej grada Iloka. Na naprijed opisanom području utvrđeno je postojanje podzemnog antičkog akvadukta izgrađenog od opeke tehnikom izgradnje na kanate. Kanat je vrsta vodovodnog sustava koji se sastoji od niza okomitih okana nalik bunarima koje povezuje nagnut podzemni kanal. Kanal ovog akvadukta zidan je od opeke sa zidovima i lučnim svodom (kvelbom). Otkriveni dio akvadukta ima pet otvora koji su smješteni na svakih 25 metara. Unutar svakog otvora obostrano je vidljiv zidani dio kanala sa svodom koji se nastavlja podzemno. Kanali su uglavnom ispunjeni muljem. Pronađeni su i ulomci vodovodnih cijevi — jedan iz rimskog razdoblja i jedan iz osmanskoga. Otvori su prema arhivskoj fotodokumentaciji Muzeja grada Iloka bili u potpunosti obzidani opekom, ali u drugoj polovici 20. st. razgrađivalo ih je lokalno stanovništvo jer su služili kao izvor građevinskog materijala. Akvadukt tipološki odgovara podzemnim dijelovima akvadukata Eiffel u Njemačkoj i La Brevenne u Francuskoj. Antički akvadukt opskrbljivao je vodom antički Cuccium u razdoblju između 1. i 5. st. n.e. Tijekom srednjeg vijeka nije bio u upotrebi, a obnavljaju ga osmanlije u 16. st. te je u upotrebi do 18. st. Posljednja obnova je iz vremena Inocenta Il Odescalchija (1778 — 1833.). S obzirom na višestruke obnove vanjski plašt je od opeke različitih dimenzija i razdoblja. Pretpostavljena trasa akvadukta veže se sa otkrivenim dijelovima akvadukta u naselju Ilok. Uz akvadukt se nalazi put koji je služio za nadzor i održavanje. Preliminarno se može utvrditi kako postoje i drugi dijelovi trase akvadukta na širem području “Vodena glava” — ”Fučije” i ”Crvenkova strana” te je potrebno daljnje istraživanje otkrivenog dijela akvadukta i okolnog područja.

Prema Prostornom planu uređenja Grada Iloka nalazište je smješteno na području PŠ — ostalo obradivo tlo, šume i šumska zemljišta. Djelomice se nalazi i na području Pl – osobito vrijednog obradivog tla i P3 — ostala obradiva tla. Zemljišnoknjižno vodi se kao put. U naravi je većim dijelom izvan upotrebe i zaraslo samoniklim raslinjem. Zbog strmog nagiba terena ugroženo je erozijom kao i daljnjom razgradnjom radi odnošenja građevinskog materijala. Nalazište je ugroženo mogućim građevinskim i zemljanim radovima. Ovaj nalaz podzemnog antičkog akvadukta jedinstven je na području kontinentalne Hrvatske te je stoga potrebno preventivno zaštititi nalazište u svrhu očuvanja i istraživanja preostale baštine koja se nalazi na tom mjestu.

Slijedom navedenoga predmnijeva se da arheološko nalazište “Antički akvadukt” u Iloku ima svojstvo kulturnoga dobra te se na temelju odredbe članka 10. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, donosi rješenje o njegovoj preventivnoj zaštiti. Preventivna zaštita određuje se do donošenja rješenja o utvrđivanju svojstva kulturnoga dobra, a najduže na 6 godina od dana njegova donošenja. (ili do određenog datuma koji se navodi u točki 1. Izreke).

Sukladno članku 10. stavku 6. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, točkom 2. izreke ovoga Rješenja, utvrđene su prostorne međe na koje se odnosi preventivna zaštita.

Sukladno članku 1 1 . stavku 1 . Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara na predmetno dobro primjenjuje se citirani Zakon kao i svi drugi propisi koji se odnose na kulturna dobra te je točkom 5. izreke ovoga Rješenja određena obveza dostavljanja rješenja nadležnom katastru i sudu radi zabilježbe u katastru i zemljišnoj knjizi.

Sukladno članku 1 1. stavku 2. istoga Zakona, točkom 5. izreke ovoga Rješenja, određena je obveza upisa predmetnog dobra u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske — Listu preventivno zaštićenih dobara.

Sukladno članku 10. stavku 7. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, žalba protiv ovoga

Rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

Iz gore navedenih razloga trebalo je riješiti kao u Izreci.

Uputa o pravnome lijeku:

Protiv ovoga Rješenja može se izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe pri Ministarstvu kulture u roku od 15 dana od primitka ovoga Rješenja. Žalba se predaje ovome tijelu neposredno ili šalje poštom preporučeno, a može se izjaviti i u zapisnik. Na žalbu se sukladno članku 9. stavku 2. točki 29. Zakona o upravnim pristojbama (”Narodne novine” broj 1 15/16) ne plaća upravna pristojba.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.