Izvješća o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Preuzmite izvješće:

KLASA: 400-08/19-01/03
URBROJ: 2196/02-01-21-30
Ilok, 28. svibnja 2021. godina

         Temeljem članka 74. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18, 32/20) i članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/11, 04/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka dostavlja Gradskom vijeću grada Iloka

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA održavanja komunalne infrastrukture u 2020. godini

Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. studenog 2019. godine usvojilo je Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

Program opisuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova, po djelatnostima, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa, s naznakom izvora financiranja. Programom je određeno održavanje komunalne infrastrukture na području Grada Iloka za sljedeće komunalne djelatnosti:

  1. Održavanje čistoće (čišćenje i održavanje javnih površina)
  2. Uređenje poljskih puteva
  3. Održavanje nerazvrstanih cesta
  4. Održavanje javne rasvjete
  5. Sanacija divljih deponija
  6. Održavanje mjesnih odbora
  7. Javni radovi

Članak 2.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu realiziran je u iznosu od 2.980.757,93 kn. U nastavku se daje prikaz izvršenja Programa, sa izvorima financiranja kako slijedi:

 

OPIS Ostvareno

 2020.

 

1. Čišćenje javnih površina (čišćenje cesta, trgova, javnih prolaza javnih stuba, parkirališta,  pločnika, stajališta javnog gradskog prijevoza i sl. površina)

– tjedno i mjesečno čišćenje komunalnog otpada (uličnog, otpad iz vozila, iz atmosfere, otpad nastao trenjem vozila i kolnika)

– košenje trave na javnim površinama,

– postavljanje i održavanje košarica za otpatke,

– interventno čišćenje (priredbe i manifestacije),

– sanacija divljih deponija (čišćenje),

Izvor: 4.2. komunalna naknada

925.155,05
2. Ostale usluge uređenja poljskih puteva, održavanje javnih površina-vegetacije uz poljske puteve u Iloku i naseljima

  

    Izvor: 4.1. prihod po posebnoj namjeni

176.313,68
3.Održavanje nerazvrstanih cesta:

–          u Zagrebačkoj ulici izgrađena nova pješačka staza u vrijednosti 111.254,86 kn;

–          u staroj jezgri asfaltirana je cesta u dužini 289 m u vrijednosti 156.297,00 kn;

–          otresnica u vrijednosti 705.768,63 kn, izvođač Cestorad d.d.,

–          Županijska cesta Šarengrad-Bapska-Lovas D2  sufinanciranje Grada Iloka u vrijednosti 400.000,00 kn.

 

Izvor:  1.1. prihod od poreza

Izvor:  5.5. pomoći kapitalne

 

  ZIMSKO održavanje cesta

Izvor:  4.1. prihod po posebnoj namjeni

1.106.232,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43.436,25

4. Ukupni rashodi za održavanje javne rasvjete i potrošnje električne energije u 2020. godini iznose:

– el. energija odnosi se 200.071,70 kn,

– ostalo na redovno održavanje javne rasvjete, nadopune rasvjetnih tijela i to: Javna rasvjeta u naselju Sofija, stepenište Mije Blažeka, Obaloutvrda Šarengrad, ulica M. Gupca prema školi, ulica A.Cesarca. Ugovor je potpisan s Elektroinstalacije Crnjac na iznos 420.307,50 kn.

 

Izvor: 4.4. prihodi od zakupa drž. poljop. zemljišta, 7.1.prihodi od prodaje nef. imovine, 9.1. višak

727.120,2
5. Održavanje, zbrinjavanje azbesta

   Izvor financiranja: 5.1. pomoći

 

2.500,00
UKUPNO: 2.980.757,93

         

 

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu objaviti će se u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.