Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture na području grada Iloka za 2020. godinu

Preuzmite izvješće:

KLASA: 400-08/19-01/03
URBROJ: 2196/02-01-21-28
Ilok, 28. svibnja 2021. godina

         Temeljem članka 71. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18 i 110/18, 32/20) i članak 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne Novine“ 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09 , 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17, 98/19, 144/20), te članka 42. Statuta Grada Iloka („Službeni vjesnik“ Vukovarsko-srijemske županije 13/11, 04/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/20, 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka dostavlja Gradskom vijeću grada Iloka: 

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU Programa građenja  komunalne infrastrukture  na području grada Iloka u 2020.godini

Članak 1.

Gradsko vijeće Grada Iloka na svojoj 6. sjednici održanoj dana 22. studenog 2019. godine usvojilo je Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu. Program sadrži: opis poslova s procjenom troškova za gradnju objekata i uređaja, te za nabavku opreme, iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom financiranja djelatnosti.

Na osnovi polazišta u planiranju razvoja   i prostornog uređenja grada, te zadataka i mjera utvrđenih na području prometne i komunalne infrastrukture u prostoru grada Iloka, određena je gradnja objekata komunalne infrastrukture kako slijedi:

  1. javno prometne površine na kojima nije dopušten promet motornih vozila,
  2. nerazvrstanih cesta,
  3. javna parkirališta,
  4. javne garaže,
  5. javne zelene površine,
  6. građevine i uređaji javne namjene,
  7. javna rasvjeta,
  8. groblja i krematoriji na grobljima,
  9. građevine namijenjene obavljanju javnog prijevoza.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu realiziran je u iznosu 18.932.015,03 kn.

U nastavku daje se prikaz izvršenja Programa, sa izvorima financiranja kako slijedi:

 

Red.br.

 

 

Komunalna infrastruktura

 

Ostvareno

2020.

1. PARKIRALIŠTE NA KATOLIČKOM GROBLJU

Kapitalni projekt K100032

Izvor: 7.1. prihod od prodaje nefinancijske imovine

Izvor: 7.2. prihod od prodaje stanova

 

1.196.431,94

 

 

2. UREĐENJE KATOLIČKOG I EVANGELIČKOG GROBLJA

Kapitalni projekt K100034

Izvor: 5.5. kapitalna pomoć iz državnog proračuna

Izvor: 1.1. prihodi od poreza

 

393.988,36

 

3.

 

 

Rekonstrukcija  zgrade MO Šarengrad

Kapitalni projekt K100039

Izvor: 5.5.kapitalna pomoć iz državnog proračuna

 

 

490.347,15

4. Izgradnja mrtvačnice u Mohovu

Kapitalni projekt K100002

Izvor: 8.2.zaduženje kreditno

 

 

1.263.981,04

5. Secesijska prizemnica

Kapitalni projekt K100021

Izvor: 5.5.kapitalna pomoć iz državnog proračuna

 

241.719,39

6. Poslovna zona

Kapitalni projekt K1000023

Izvor: 8.2.zaduženje kreditno

 

 

4.781.867,42

7. Sanacija klizišta

Kapitalni projekt 2K100013

Izvor: 1.1. prihodi od poreza

 

80.000,00

8. Sanacija odlagališta Božino brdo I, II faza

Kapitalni projekt 2K10010

Izvor: 8.3.zaduženje kreditno-kratkoročno

 

 

5.290.863,36

 

9. Reciklažno dvorište,

Kapitalni projekt K100015

Izvor: 8.3.zaduženje kreditno-kratkoročno

 

5.004.955,17
10. Ilok, Stara jezgra, kulturno-povijesna cjelina, projektna dokumentacija

Kapitalni projekt 2K10003

Izvor: 5.5.kapitalna pomoć iz državnog proračuna

 

58.861,20

11.  Autobusne nadstrešnice

 Kapitalni projekt K100031

 Izvor: 1.1. prihod od poreza na dohodak

 

129.000,00

  Ukupno: 18.932.015,03

Članak 3.

Izvješće o izvršenju Programa gradnje komunalne infrastrukture za 2020. g. objaviti će se u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.