Poziv na dostavu ponuda za izradu projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad.

Preuzmite dokumente poziva:

KLASA: 406-09/21-01/24
URBROJ: 2196/02-01-20-02
U Iloku, 08. srpnja 2021. godine

POZIV NA DOSTAVU PONUDA NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad.

Evidencijski broj nabave: EJN – 57 /2021

Ilok, 2021. godine

SADRŽAJ

1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE
1.1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU
1.2. PODACI O PREDMETU NABAVE
1.3. KRITERIJ ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (UVJETI SPOSOBNOSTI)
1.4. PODACI O PONUDI
1.5. OSTALE ODREDBE

2. PRILOZI:

Prilog I. – opis zadatka
Prilog II. – Troškovnik.
Prilog III. – Ponudbeni list.
Prilog IV. – Izjava o nepostojanju razloga isključenja.
Prilog V. – Popis usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini (2018. – 2020.)

1. UPUTE PONUDITELJIMA ZA IZRADU PONUDE

1.1. OPĆI PODACI O NARUČITELJU

Podaci o Naručitelju
Naručitelj: Grad Ilok
Sjedište: Trg Nikole Iločkog 13, 32236 Ilok
OIB: 83038408398
Telefon: 032/592-950
Telefax: 032/592-966
e-mail: grad.ilok@ilok.hr
Internetska adresa: http://www.ilok.hr

Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima
Ime i prezime: Ivan Klasanović
e-mail: grad.ilok@ilok.hr
Telefon: 032/592-950

Evidencijski broj nabave
EJN – 57 /2021 – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvoranom na k.č.3232 k.o. Šarengrad.

Sukob interesa

Sukladno članku 3. Odluke o jednostavnoj nabavi odnosno članku 80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/2016, dalje u tekstu ZJN 2016), a vezano za odredbe članka 76. i 77. ZJN 2016. i sprječavanje sukoba interesa, Naručitelj je u sukobu interesa:

za osobe iz članka 76. stavak 2. točka 1. ZJN 2016. (čelnik tijela):
o OPG Marina Budimir, Stjepana Radića 66, Ilok, OIB: 54706534081
o OPG Ivan Klasanović ,Ivana Gunduluća 35a Ilok,OIB:55863638630

Vrsta postupka nabave

Za sklapanje ugovora o nabavi naručitelj, sukladno Odluci o jednostavnoj nabavi Gradskog vijeća Grada Iloka od 14. prosinca 2017. godine i Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave od 20. svibnja 2020. godine provodi postupak nabave objavom Poziva za dostavu ponuda na internetskim stranicama Grada Iloka uz osiguranje odgovarajućeg revizorskog traga, dostavom poziva na adresu tri gospodarska subjekta.

Procijenjena vrijednost nabave

Procijenjena vrijednost nabave iznosi 180.000,00 kuna, bez PDV-a.

1.2. PODACI O PREDMETU NABAVE

Opis predmeta nabave

Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č. 3232 k.o. Šarengrad

CPV oznaka: 71220000-6 Usluge projektiranja u arhitekturi.

Opseg ili količina predmeta nabave

Vrsta/opis i količina predmeta nabave u cijelosti je iskazana u Prilogu I. Tehničke specifikacije/opis posla, te u Prilogu II. Troškovnik, koji se nalaze u privitku ovog Poziva na dostavu ponuda i njegov su sastavni dio.

Ponuditelj ne smije mijenjati opise predmeta nabave niti dopisivati stupce u troškovniku niti na bilo koji način mijenjati sadržaj tehničke specifikacije odnosno troškovnika.

Troškovnik se nalazi u Prilogu II. ovog Poziva na dostavu ponuda. Troškovnik je potrebno ispuniti prema uputama iz ove točke Poziva na dostavu ponuda i uputi iz troškovnika i tako ispunjen troškovnik je potrebno priložiti kao sastavni dio ponude.

Mjesto izvršenja usluga:

Odabrani ponuditelj izvršavati će usluge u gradu Iloku.

Početak i rok izvršenja usluge:

Razdoblje izvršenja usluge počinje potpisom ugovora o pružanju usluga, a rok za izvršenje usluge je do 30.09.2021.

1.3. KRITERIJI ZA ODABIR GOSPODARSKOG SUBJEKTA (OSNOVE ZA ISKLJUČENJE I UVJETI SPOSOBNOSTI)
OSNOVE ZA ISKLJUČENJE GOSPODARSKOG SUBJEKTA

Nekažnjavanje

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta iz postupka nabave u slučaju postojanja razloga za isključenje sukladno članku 251. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16).

Naručitelj će kao dostatan dokaz da ne postoje osnove za isključenje gospodarskog subjekta, prihvatiti Prilog IV – Izjava o nepostojanju razloga isključenja, koja je sastavni dio ovog Poziva na dostavu ponuda.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji obvezni su pojedinačno dokazati da ne postoje razlozi za isključenje te dokazati sposobnost iz ove točke Poziva.

Plaćene dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje

Naručitelj će isključiti gospodarskog subjekta ako nije ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu prema posebnom zakonu plaćanje tih obveza nije dopušteno ili je odobrena odgoda plaćanja i to

❖ u Republici Hrvatskoj, ako gospodarski subjekt ima poslovni nastan u Republici Hrvatskoj
ili
❖ u Republici Hrvatskoj ili u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako gospodarski subjekt nema poslovni nastan u Republici Hrvatskoj.

Javni naručitelj neće isključiti gospodarskog subjekta iz postupka javne nabave ako mu sukladno posebnom propisu plaćanje obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda plaćanja.

Dokaz se dostavlja u obliku:

1. potvrde porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o stanju duga u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta koja ne smije biti starija od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ili
2. jednakovrijednog dokumenta nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta, ako se ne izdaje potvrda iz točke 1. koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka ili

3. izjave pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta ispred nadležne sudske ili upravne vlasti ili bilježnika ili nadležnog strukovnog ili trgovinskog tijela u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili izjavu s ovjerenim potpisom kod bilježnika, koje ne smiju biti starije od 30 dana računajući od dana početka postupka nabave, ako se u državi poslovnog nastana gospodarskog subjekta ne izdaje potvrda iz točke 1. ili jednakovrijedan dokument iz točke 2.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz ove točke Poziva.

Ponuditelj koji sudjeluje u postupku jednostavne nabave mora dokazati svoju:
– SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI,
– TEHNIČKU SPOSOBNOST.

SPOSOBNOST ZA OBAVLJANJE PROFESIONALNE DJELATNOSTI

Svaki ponuditelj mora u postupku nabave dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili odgovarajući registar države njegovog poslovnog nastana. Isto se dokazuje izvodom odnosno izvatkom iz odgovarajućeg registra.

Kao dokaz u ponudi je potrebno dostaviti: izvadak iz odgovarajućeg registra

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice gospodarskih subjekata i podugovaratelji obvezni su pojedinačno dokazati sposobnost iz ove točke Poziva.

Sve potrebne dokumente ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici pri čemu se neovjerenom preslikom smatra i neovjereni ispis elektroničke isprave.

TEHNIČKA I STRUČNA SPOSOBNOST

Javni naručitelj u ovom Pozivu na dostavu ponuda određuje uvjete tehničke i stručne sposobnosti kojima se osigurava da gospodarski subjekti imaju predmetnu sposobnost potrebnu za izvršenje ugovora o javnoj nabavi. Svi uvjeti tehničke i stručne sposobnosti su vezani uz predmet nabave i razmjerni predmetu nabave.

Smatrat će se da je gospodarski subjekt dokazao svoju sposobnost ako dokaže da je u periodu od 2018. – 2021. godine izvršio najmanje (1) jedan, a najviše 3 (tri) ugovora odnosno pružio uslugu, a čiji je zbrojeni iznos najmanje u visini procijenjene vrijednosti predmeta ove nabave.

Kao dokaz u ponudi je potrebno dostaviti: Prilog V. Popis usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini (2018. – 2020.)

Obrazloženje uvjeta:

Popis glavnih pruženih usluga traži se kako bi gospodarski subjekt dokazao da ima dovoljnu razinu iskustva u izvršenju usluga, a kao potvrdu da Naručitelj može očekivati uredno ispunjenje ugovornih obveza.

Popis sadrži naziv i opis, vrijednost, datum početka i završetka usluge te naziv druge ugovorne strane.

1.4. PODACI O PONUDI

Ponuda je izjava volje ponuditelja u pisanom obliku da će isporučiti robu, pružiti usluge ili izvesti radove u skladu s uvjetima i zahtjevima iz Poziva na dostavu ponuda.

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda te ne smije mijenjati ni nadopunjavati tekst Poziva.

Ako se radi o zajednici gospodarskih subjekata, ponudbeni list sadrži podatke o ponuditelju, i to za svakog člana zajednice uz obveznu naznaku člana koji je voditelj zajednice te ovlašten za komunikaciju s naručiteljem.

SADRŽAJ I NAČIN IZRADE PONUDE

Pri izradi ponude ponuditelj se mora pridržavati zahtjeva i uvjeta iz Poziva na dostavu ponuda.

Sadržaj ponude

Ponuditelj predaje ponudu u izvorniku koja sadrži dokumentaciju posloženu, uvezanu, te potpisanu i ovjerenu pečatom na za to predviđenim mjestima od strane ovlaštene osobe ponuditelja.

Ponuda obvezno mora sadržavati:
1. Popunjeni, potpisani i pečatom ovjereni Prilog III – Ponudbeni list;
2. Popunjeni, potpisani i pečatom ovjereni Prilog II – Troškovnik;
3. Popunjeni, potpisani i pečatom ovjereni Prilog IV – Izjava o nepostojanju razloga isključenja;
4. Dokaz plaćenih dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje (potvrda porezne uprave ili drugog nadležnog tijela o stanju duga, jednakovrijedan dokument nadležnog tijela države poslovnog nastana gospodarskog subjekta ili izjava pod prisegom ili odgovarajuća izjava osobe koja je po zakonu ovlaštena za zastupanje gospodarskog subjekta)
5. Dokaz sposobnosti za obavljanje profesionalne djelatnosti (izvadak iz odgovarajućeg registra);
6. Dokaz sposobnosti za obavljanje tehničke i stručne sposobnosti (Prilog V. – Popis usluga pruženih u godini u kojoj je započeo postupak javne nabave i tijekom 3 (tri) godine koje prethode toj godini (2018. – 2020.))

Način izrade ponude

Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu. Ako zbog opsega ili drugih objektivnih okolnosti ponuda ne može biti izrađena na način da čini cjelinu, onda se izrađuje u dva ili više dijelova. Ponuda se uvezuje na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova i to jamstvenikom, s pečatom na poleđini.

Ponude se pišu neizbrisivom tintom. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi. Ispravci moraju uz navod datuma ispravka biti potvrđeni potpisom ponuditelja.

Ponuda se zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, a cijena ponude izražava se u kunama.

Pri izradi ponude ponuditelj ne smije mijenjati i nadopunjavati tekst Poziva na dostavu ponuda.

NAČIN DOSTAVE PONUDE

U postupku nabave gospodarski subjekti dostavljaju svoje ponude u roku za dostavu ponuda.

Nakon proteka roka za dostavu ponuda, ponuda se ne smije mijenjati.

Ponuda se u zatvorenoj omotnici dostavlja na adresu naručitelja:

GRAD ILOK
TRG NIKOLE ILOČKOG 13, 32236 ILOK,
s naznakom:

Nadmetanje za ev. br. nabave: EJN –57/2021, NABAVA USLUGE – Izrada projektne dokumentacije za izgradnju sportske dvorane na k.č.3232 k.o. Šarengrad

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:
– naziv i adresa naručitelja,
– naziv i adresa ponuditelja,
– evidencijski broj nabave,
– naziv predmeta nabave,
– naznaka »ne otvaraj«.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju.

NAČIN ODREĐIVANJA CIJENE PONUDE

Cijena ponude izražava se u kunama. Ponuditelj mora dostaviti ponudu s cijenom u apsolutnom iznosu bez PDV-a koja sadrži sve troškove i eventualni popust, posebno PDV i ukupnu cijenu s PDV-om.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjesto predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđenom za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis iznosa PDV-a ostavlja se prazno.

Cijena ponude se piše brojkama.

Cijena ponude je nepromjenjiva.

Ukoliko ponuditelj odobrava popust naručitelju uključit će ga u ukupnu cijenu ponude.

IZMJENA I DOPUNA PONUDE

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude.

Izmjena i/ili dopuna ponude dostavlja se na isti način kao i osnovna ponuda s obveznom naznakom
da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju neotvorena ponuda se vraća ponuditelju. Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

KRITERIJ ODABIRA NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Kriterij za odabir ponude je najniža cijena.

Ako dvije ili više valjanih ponuda budu jednako rangirane prema kriteriju za odabir ponude, Naručitelj će odabrati ponudu koja je zaprimljena ranije.

JEZIK PONUDE

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

ROK VALJANOSTI PONUDE

Rok valjanosti ponude je 60 dana od dana isteka roka za dostavu ponuda. Na zahtjev Naručitelja Ponuditelj može produžiti rok valjanosti ponude.

1.5. OSTALE ODREBE

DATUM, VRIJEME I MJESTO DOSTAVE PONUDA:

Ponude moraju biti dostavljene bez obzira na način dostave, putem urudžbenog zapisnika

Do 14.07.2021. godine do 14,00 sati.

Ponude se ne otvaraju javno.

Ponude koje nisu pristigle u propisanom roku neće se otvarati i vraćaju se ponuditelju neotvorene.

POSEBNI I OSTALI UVJETI ZA IZVRŠENJE UGOVORA

Odabrani Ponuditelj je u obvezi izvesti uslugu sukladno kvaliteti, karakteristikama i cijeni navedenim u ponudi i uvjetima iz Poziva na dostavu ponuda, koji svi čine sastavni dio Ugovora.

Ugovor mora biti u skladu s uvjetima određenima u Pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom. Ugovorne strane izvršavaju ugovor u skladu s uvjetima određenima u Pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom.

Naručitelj je obvezan kontrolirati je li izvršenje ugovora u skladu s uvjetima određenima u Pozivu na dostavu ponuda i odabranom ponudom.

ROK ZA DONOŠENJE ODLUKE O ODABIRU

30 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

ROK, NAČIN I UVJETI PLAĆANJA

Naručitelj će izvršiti plaćanje u roku do 30 dana računajući od dana ispostavljanja e-računa i izvršenog dijela usluge.

Naručitelj prihvaća mogućnost plaćanja izvršenog dijela usluge po situacijama odnosno računima, ako dio usluge predstavlja barem jednu aktivnost.

Odredbe o cijeni ponude i načinu iskazivanja cijene ponude:

U cijenu ponude uključeni su svi troškovi i popusti na ukupnu cijenu svih stavki, bez poreza koji se iskazuje posebno iza cijene. Cijena se piše brojkama.

Cijena ponude izražava se u kunama.

JAMSTVO ZA UREDNO ISPUNJENJE UGOVORA

Ponuditelj odabrane ponude je obvezan, kao Izvršitelj, prilikom sklapanja ugovora o nabavi, a najkasnije 10 (deset) dana od potpisivanja ugovora, Naručitelju dostaviti jamstvo za uredno ispunjenje ugovora u obliku bjanko zadužnice (ovjerene kod javnog bilježnika) koje treba iznositi 10 % od vrijednosti ukupno ugovorenih usluga, bez PDV – a.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora Izvršitelju će biti vraćeno po izvršenju usluge.

Jamstvo za uredno ispunjenje ugovora naplatit će se u slučaju povrede ugovornih obveza od strane odabranog Ponuditelja.

ZAJEDNICA GOSPODARSKIH SUBJEKATA

Članovi zajednice mogu skupno (zajednički) dokazivati da ispunjavaju tražene kriterije za kvalitativni odabir gospodarskog subjekta iz ovog Poziva na dostavu ponuda.

Zajednica gospodarskih subjekata može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, koji se odnosi na tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Zajednica gospodarskih subjekata može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

Ako se zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugih subjekata, mora dokazati naručitelju da će imati na raspolaganju potrebne resurse za izvršenje ugovora, primjerice prihvaćanjem obveze drugih subjekata da će te resurse staviti na raspolaganje zajednici gospodarskih subjekata.

Stoga ako se zajednica gospodarskih subjekata oslanja na sposobnost drugih subjekata, Naručitelj može tražiti dostavu potpisane i ovjerene Izjave o stavljanju resursa na raspolaganje iz koje je vidljivo koji se resursi međusobno ustupaju, prije zaključenja ugovora o nabavi.

Odgovornost gospodarskih subjekata iz zajednice gospodarskih subjekata je solidarna.

o Oslanjanje na sposobnost drugih gospodarskih subjekata

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave radi dokazivanja ispunjavanja kriterija za odabir gospodarskog subjekta, koji se odnosi na tehničku i stručnu sposobnost, osloniti na sposobnost drugih subjekata, bez obzira na pravnu prirodu njihova međusobnog odnosa.

Gospodarski subjekt može se u postupku nabave osloniti na sposobnost drugih subjekata radi dokazivanja ispunjavanja kriterija koji su vezani uz obrazovne i stručne kvalifikacije ili uz relevantno stručno iskustvo, samo ako će ti subjekti izvoditi radove ili pružati usluge za koje se ta sposobnost traži.

DRUGI PODACI KOJE NARUČITELJ SMATRA POTREBNIMA

Ponuditelj će snositi sve troškove u svezi njegovog sudjelovanja u postupku nabave.

Od ponuditelja se očekuje da pažljivo prouče ovaj poziv na dostavu ponuda.

Za sve što nije utvrđeno ovim Pozivom na dostavu ponuda primjenjuju se odredbe Odluke o jednostavnoj nabavi Gradskog vijeća Grada Iloka od 14. prosinca 2017. godine, Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave od 20. svibnja 2020. godine, te Zakona o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18).

Bookmark the permalink.

Comments are closed.