Postupak jednostavne nabave usluge obrazovanja i osposobljavanja žena pripadnica ranjivih skupina za potrebe projekta Zaželi

KLASA: 406-09/21-01/28
URBROJ: 2196/02-01-21-1
U Iloku, 22. srpnja 2021. godine

Temeljem članka 42. Statuta Grada Iloka (Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije broj 11/13,04/18, 19/19,4/20) i Pravilnika o provođenju postupka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine Gradonačelnica Grada Iloka donosi:

ODLUKU o početku postupka jednostavne nabave

I.

GRAD ILOK, Trg Nikole Iločkog 13, Ilok, OIB: 83038408398, MB: 2576899, kao javni naručitelj, donosi pisanu odluku o imenovanju članova stručnog povjerenstva za provedbu postupka jednostavne nabave.
Predmet nabave: Nabava usluge — Obrazovanje i osposobljavanje žena pripadnica ranjivih skupina za potrebe projekta Zaželi — Program zapošljavanja žena — Grad Ilok, faza II
Kodni broj: UP.02.1.1.13.0080.
Evidencijski broj nabave: JN-60/2021
CPV oznake predmeta nabave: 80000000-4

II.

Za provedbu nabave iz članka 1. ove Odluke kao odgovorna osoba naručitelja određuje se gradonačelnica Marina Budimir, dr. med. spec.

III.

Za pripremu i provedbu postupka ove nabave imenuju se članovi stručnog povjerenstva za nabavu za provedbu postupka jednostavne nabave :

  • Đurđica Tilović, dipl. oec.
  • Nataša Maduna
  • Nikolina Finta
  • Zoran Štipak
  • Ivan Klasanović, ing. grad. član stručnog povjerenstva zadužen za pripremu i provedbu postupka javne nabave, a posjeduje važeći certifikat u području javne nabave (KLASA: 40601/14-05/212, URBROJ: 517-08-04-02-03-21-6 izdan 13.01.2021. godine od strane Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta Republike Hrvatske.

Za provedbu ugovora iz članka 1. ove odluke imenuje se voditeljica Projekta Marina Čalić Polegubić, mag. bibl.
Ovlašteni predstavnici Naručitelja iz stavka 1. i osoba iz stavka 2. ovog članka za svoj rad odgovaraju odgovornoj osobi Naručitelja.

IV.

Za stručnu osobu koja priprema tehničke specifikacije i troškovnike imenuje se Ivan Klasanović, ing. grad..

V.

Nabava se provodi slanjem Poziva na dostavu ponuda i objavom na internetskim stranicama Grada Iloka temeljem odredbi članka 7. Pravilnika o provođenju postupaka jednostavne nabave KLASA: 406-09/20-01/11, URBROJ: 2196/02-03-20-3 od 28. svibnja 2020. godine.

VI.

Procijenjena vrijednost nabave temeljena je na ukupnom iznosu, bez poreza na dodanu vrijednost (PDV-a), i iznosi 148.400,00 HRK, a financijska sredstva planirana su i osigurana u proračunu Grada Iloka, razdjel 002, glava 201, program 1012, T 100012, pozicija R048407..

VII.

Naručitelj će između prihvatljivih ponuda odabrati ekonomski najpovoljniju ponudu na temelju sljedećih kriterija: cijena ponude i metodologija i organizacija provedbe obrazovnog programa, sukladno zakonskim uvjetima i zahtjevima iz dokumentacije za nadmetanje.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Preuzmite dokument odluke i priloge:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.