Odluka o imenovanju privremenog zamjenika

Dokumenti, izvještaji, akti...

KLASA: 023-05/21-01/01 URBROJ: 2196/02-01-21-2 Ilok, 13. kolovoza 2021. Na temelju članka 43.a stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 46. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka 13. kolovoza 2021. godine donosi ODLUKA o imenovanju privremenog zamjenika Članak… Nastavite čitati…