Odluka o imenovanju privremenog zamjenika

KLASA: 023-05/21-01/01
URBROJ: 2196/02-01-21-2
Ilok, 13. kolovoza 2021.

Na temelju članka 43.a stavka 1. točke 6. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 46. Statuta Grada Iloka (“Službeni vjesnik” Vukovarsko-srijemske županije br. 11/13, 4/18, 9/19, 4/20, „Službeni glasnik“ Grada Iloka br. 2/21), Gradonačelnica Grada Iloka 13. kolovoza 2021. godine donosi

ODLUKA o imenovanju privremenog zamjenika

Članak 1.

Gradonačelnica Grada Iloka imenuje, iz reda članova Gradskog vijeća Grada Iloka, Ljiljanu Kolarec za privremenog zamjenika.

Članak 2.

Privremeni zamjenik zamjenjuje gradonačelnika ako za vrijeme trajanja mandata gradonačelnika (koji nema zamjenika) nastupe okolnosti zbog kojih je gradonačelnik onemogućen obavljati svoju dužnost zbog duže odsutnosti ili drugih razloga spriječenosti.

Privremeni zamjenik za vrijeme zamjenjivanja gradonačelnika ostvaruje prava gradonačelnika.

Privremeni zamjenik iz stavka 1. ovoga članka ovlašten je obavljati samo redovne i nužne poslove kako bi se osiguralo nesmetano funkcioniranje Grada Iloka.

Članak 3.

Ovu Odluku o imenovanju privremenog zamjenika iz reda članova Gradskog vijeća, gradonačelnik može promijeniti tijekom mandata.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na mrežnim stranicama i u „Službenom glasniku“ Grada Iloka.

Preuzmite dokument odluke:

Bookmark the permalink.

Comments are closed.